Tisdag 19 juni 2018

Återinför kömiljarden igen

Regeringen avvecklade kömiljarden 2015 trots att Kristdemokraterna och flera andra varnade för konsekvenserna av detta. Enligt SKL:s (Sveriges Kommuner och landsting) öppna jämförelser har nu köerna ökat betydligt i Sverige sedan kömiljardens avskaffande och även vårdgarantin har påverkats i negativ bemärkelse.

Detta har vi också sett här i Västra Götalandsregionen. Hittills mellan åren 2014-2017 har GrönBlå Samverkan sett till att hälso- och sjukvården fått ökade resurser på 5 miljarder kronor eller fem procent per år i Regionen. Pengarna har gjort nytta och aldrig tidigare har så många varit sysselsatta inom hälso- och sjukvården som i dag. Vi måste samtidigt vara självkritiska, men bort tagandet av kömiljarden försvårar Regionens arbetet. Åtgärder har satts in på Regionnivå men nu behövs det också krafttag på nationell nivå för att minska vårdköerna.

Patienter ska inte behöva vänta på vård mer än absolut nödvändigt. Dels för att minska lidandet för den enskilde och dels för att förhindra att tillståndet förvärras och dessutom minskas samhällets kostnader för sjukskrivningar osv. Så det finns många skäl för att arbeta med att korta köerna. Den tidigare kömiljarden var en prestationsrelaterad ersättning till de region/ landsting som kortade vårdköerna ännu mer än vårdgarantin krävde. Den bidrog till ökat fokus på tillgänglighet ute i vården. För att återigen få fokus på det viktiga arbetet med att korta köerna och öka tillgängligheten vill Kristdemokraterna att kömiljarden återinförs. Vi avsätter 1 miljard kronor årligen för detta ändamål i vår budget i Riksdagen.

Kristdemokraternas hälso- och sjukvårdspolitik utgår från att varje människa är unik och att alla personer har samma absoluta och okränkbara värde. Vården och omsorgen ska ha en helhetssyn på människan som tar hänsyn till kroppsliga, själsliga, sociala och andliga behov. Därför är det viktigt att minska köerna till vården, framförallt för att minska lidandet för den enskilde patienten. Då behöver kömiljarden införas igen!

Dan Hovskär (KD)
regionpolitiker

 

 

 

 

.

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.