Tisdag 22 maj 2018

Vems är ansvaret?

Synskadades riksförbund (SRF Skaraborg, SRF Älvsborg och SRF Bohuslän) bad om ett möte med regionstyrelsen i Västra Götaland i mitten av december 2016. Anledningen var att få klargöra de konsekvenser som den då nyligen beslutade omfördelningen av organisationsbidrag till funktionshinderorganisationerna i regionen kommer att leda till för synskaderörelsen i regionen.

Vi är mycket kritiska till den icke demokratiska process som föregått beslutet. Det finns inga konsekvensanalyser gjorda och de berörda har inte på något sätt involverats i beslutsprocessen. För SRF Älvsborg handlar det om en minskning på över 80 % av tidigare belopp. Detta utan hänsyn taget till merkostnader eller verksamhet, och med uppmaningen att rätta mun efter matsäcken. Det är enligt vår mening inte seriöst!

Svaret vi fick från regionstyrelsens presidium var att de diskuterat vårt önskemål om möte men innan regionstyrelsen skulle svara på vår förfrågan, ville regionstyrelsen informera sig om de nya reglerna. Detta skulle ske vid styrelsens möte den 7 februari. Därefter skulle vi få besked om lämpligt tillfälle och om formerna för att mötas. Efter en påminnelse fick vi svaret att regionstyrelsen den 7 mars fått information av regionens kommitté för mänskliga rättigheter, om bakgrunden till och innebörden av kommitténs beslut om nya regler föreningsbidrag (organisationsbidrag). Regionstyrelsens presidium beslutade därefter att den fortsatta dialogen med oss skulle ske med företrädare för kommittén.

Kommittén för mänskliga rättigheter är underställd regionstyrelsen och samordnar Västra Götalandsregionens arbete för att stärka de mänskliga rättigheterna och motverka diskriminering och åsidosättande. Kommittén är initiativtagare, förslagsställare och rådgivare till regionstyrelsen och verkar för att främja alla människors möjligheter att delta i samhället på lika villkor.

Den 23 mars träffade företrädare för de tre synskadeorganisationerna företrädare för avdelning rättighet. Det var ett bra möte där vi från båda sidor kunde framföra våra ståndpunkter. Ett problem var bara att regionföreträdarna hänvisade till ett beslut från regionstyrelsen som gav dem direktivet att fördela bidragen enbart utifrån medlemsantal och att det är detta direktiv som styrt regionens beslut.

Det borde alltså innebära att det är regionstyrelsen, de som vi inledningsvis ville träffa, som enligt rättighetskommitténs företrädare, bär ansvaret.

Vad betyder då löftet vi fick att de synpunkter vi framfört skulle meddelas rättighetskommittén? På vilket sätt tar det frågan vidare?
Hur länge till har vi tid och resurser att springa runt i regionens ekorrhjul?

Britt Artursson
ombudsman Synskadades riksförbund (SRF) i Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.