Tisdag 22 maj 2018

Okunskap om äldres munhälsa skapar problem

Irene Eriksson och Kristina Ek, Högskolan i Skövde, vill rikta strålkastarljuset mot äldre människors munhälsa. Problem med karies och svamp kan leda till stort, onödigt lidande. Kunskapen bland personal på boenden är dålig.
Irene Eriksson och Kristina Ek, Högskolan i Skövde, vill rikta strålkastarljuset mot äldre människors munhälsa. Problem med karies och svamp kan leda till stort, onödigt lidande. Kunskapen bland personal på boenden är dålig.

Undernäring och infektioner drabbar lättare äldre personer med dålig munhälsa. Ändå prioriteras inte munnen inom äldreomsorgen.
– Intervjuer med personal vid äldreboenden visar att man hellre byter blöjor än kikar i de äldres mun, säger Kristina Ek, docent i omvårdnad, Högskolan i Skövde.

Munhälsan kan vara livsviktig för äldre människor. En mun med infektioner, svamp och karies kan ge många olika besvär och försvaga den som redan är skör.

– Det kan vara svårt att äta och då finns det risk för undernäring, vilket är ett stort problem. Drar man det riktigt långt kan den som är undernärd bli förvirrad och riskera att trilla, säger Kristina Ek, som är projektledare för ett forskningsprojekt om äldres munhälsa.

Lunginflammation är ett annat hot, som ökar med dålig munhälsa.

– Drabbas du av undernäring har du inte den reservkapacitet i kroppen som hjälper dig att stå emot infektioner, säger Irene Eriksson, lektor i omvårdnad, deltagare i projektet.

Det naturliga åldrandet innebär skörare slemhinnor i munhålan. Många äldre behöver också ta ett flertal mediciner, som kan ge muntorrhet som biverkning.

– På torra slemhinnor får bakterier lättare fäste, vilket kan leda till inflammationer, säger Kristina Ek.

Trots att flera studier visar hur viktigt det är att äldre människor har en bra munhälsa, är det ett område som inte prioriteras inom vård och omsorg av äldre. Okunskapen är stor och attityderna bland personalen måste ändras, menar Kristina Ek och Irene Eriksson.

– Man tycker att det är äckligt och det handlar mycket om integritet också. Man vågar inte ens närma sig de äldre och fråga, säger Kristina Ek.

Därför har Högskolan i Skövde inlett ett forskningsprojekt tillsammans med Centrum för äldretandvård i Göteborg och utbildningsföretaget Lära Nära. Syftet är att ta fram en webbaserad utbildning för personal som arbetar med äldre. Den är uppdelad i olika kapitel, där varje kapitel avslutas med ett kunskapstest. Den som sedan får godkänt på ett slutprov blir certifierad munhälsobedömare.

– Det gör att vi kan kvalitetssäkra munhälsan, så att det blir en naturlig del av det dagliga arbetet, säger Kristina Ek.

Till hösten ska en pilotstudie starta på ett antal boenden i Skaraborg, som sedan följs upp under ett år.

– Vi tänker oss att vi ska följa de äldres välbefinnande och det behöver pågå över tid för att man ska kunna se effekt. Vi vill också se om personalens attityder förändras, säger Irene Eriksson.

Resultaten från boenden med munhälsoutbildad personal jämförs med resultaten från en kontrollgrupp där personalen inte har genomgått kursen.

Eftersom utbildningen sker via webben är det tänkt att hela personalgruppen ska genomföra den, så att alla får samma kunskap. Däremot kan var och en läsa ett kapitel när det passar honom eller henne. Utbildningen ska ske på arbetstid.

De olika kapitlen handlar om munhälsa vid demenssjukdom, palliativ vård, effekter på kroppen och munsvamp.

– Det yttersta målet är att förbättra hälsa och välbefinnande hos äldre personer, säger Irene Eriksson.

Genom att ha som rutin, både på särskilda boenden och inom hemsjukvården, att vid en första kontakt göra en bedömning av munhälsan kan mycket lidande undvikas senare, tror forskarna. Den som drabbas av karies och svamp kan få en sämre livskvalitet på många vis.

– Det kan ge ändrade smakupplevelser, att sött upplevs som salt eller att man luktar illa och att barnbarnen inte vill sitta i knät. Det kan ge sociala effekter, säger Kristina Ek.

Våren 2019 ska studien vara klar för utvärdering.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet