Tisdag 19 juni 2018

Här röstar flest i det glömda valet

Gunvor Thorstensson, Järpås, är ordförande för kyrkorådet i Södra Kålland i Lidköping. Där röstade bara var femte församlingsmedlem i förra kyrkovalet år 2013, drygt 20 procent.
Gunvor Thorstensson, Järpås, är ordförande för kyrkorådet i Södra Kålland i Lidköping. Där röstade bara var femte församlingsmedlem i förra kyrkovalet år 2013, drygt 20 procent.

Om exakt sex månader är det val igen. Då genomförs kyrkovalet.  Ofta kallat det glömda valet, eftersom valdeltagandet är mycket lågt. Högst valdeltagande i Skaraborg, i förra valet, hade Södra Kållands pastorat med drygt 20 procent. Lägst låg Mariestad och Skövde med 10 procent.

Om exakt sex månader är det kyrkoval. Den 17 september genomför Svenska kyrkan val till såväl lokala kyrkofullmäktige som till stiftsfullmäktige och det centrala kyrkomötet.

Valdeltagandet är lågt. Vid valet 2013 var valdeltagandet i hela Sverige bara 12,8 procent i valet till kyrkomöte. Av 5,5 miljoner röstberättigade medlemmar i kyrkan, röstade bara 695 834 personer.

Det kan jämföras med valdeltagandet på 85,8 procent vid riksdagsvalet 2014.

Röstdeltagandet är lågt även i de lokala valen till kyrkofullmäktige. Dessutom varierar det kraftigt mellan pastorat och församlingar.

Högst valdeltagande i Skaraborg år 2013 hade Södra Kållands pastorat i Lidköpings kommun. Där röstade var femte (20,3 procent) av medlemmarna. Det är dubbelt så många som i de församlingar i Skaraborg där valdeltagandet var lägst; Mariestad och Skövde där bara var tionde församlingsmedlem röstade (10,5 procent).

-Vi är ett nybildat pastorat med Järpås, Kållands-Råda och Örslösa församlingar, säger ordföranden i Södra Kållands kyrkoråd Gunvor Thorstensson. Jag tror många röstade för att man ville värna sin församling i det nya pastoratet.

I pastoratet fanns valet 2013 fanns bara tre listor att välja på. I princip en för varje församling i pastoratet; Järpås, Kållands-Råda och Örslösa. 80 procent invånare är medlemmar i Svenska kyrkan.

Nu pågår förberedelserna för höstens val. Nomineringsmöten genomförs i pastoratets olika delar för att ta fram nya vallistor.

-Det hålls möten där alla församlingsmedlemmarna inbjuds att föreslå kandidater, berättar Gunvor Thorstensson.

Men själv ställer inte Gunvor upp i kyrkofullmäktigevalet.

-Nej, jag sitter i kyrkorådet och tycker inte att jag ska sitta med i kyrkofullmäktige, säger hon.

Det är en principfråga för henne. Kyrkorådet kan jämföras med en styrelse för pastoratet, och Gunvor anser inte att hon då ska vara med i fullmäktige som fattar de slutliga besluten och som också ska granska kyrkorådets verksamhet.

I Mariestads församling är valdeltagandet bara hälften mot Södra Kållands pastorat. 65 procent av invånarna är medlemmar i Svenska kyrkan, men bara 10 procent av dessa röstar.

-Varför det är så skulle kunna vara en spännande uppgift för sociologisk forskning att ge svar på, säger Ingemar Lans som är kyrkorådsordförande i Mariestad.

Han tillhör partipolitiskt obundna ”Posk” som fick 40 procent av rösterna 2013. Socialdemokraterna fick drygt 32 procent medan borgerliga Kyrklig samling fick 28 procent. Totalt röstade 1096 av sammanlagt 10 458 församlingsmedlemmar.

-Men generellt sett är valdeltagandet lägre i större församlingar, konstaterar Ingemar Lans.

Han tycks dock inte oroas av det låga valdeltagandet.

-Det finns säkert många olika skäl till detta, säger han. Om det är mer konflikter kanske det leder till högre valdeltagande.

För  är det något som oftast präglar de lokala kyrkovalen så är det frånvaron av tydliga konfliktlinjer. De olika nomineringsgrupperna (eller ”partierna”, som man kan jämföra dem med) är överens om det mesta.

Ett levande gudstjänstliv är viktigt i alla församlingar. Barn och ungdomar prioriteras. Liksom diakoni och musikverksamhet. Till det ett engagemang i kyrkans internationella hjälparbete. Och om allt detta är det oftast en bred samsyn.

-En av våra viktigaste frågor är att bevara våra tre församlingar och därmed garantera gudstjänster varje söndag, säger Gunvor Thorstensson i Södra Kålland. Det är viktigt för demokratin att ha lokala församlingsråd där men kan påverka och vara delaktig i sin församlings verksamhet.

Nu pågår arbetet med att hitta kandidater till valet i september.

Antalet uppdrag som ska tillsättas i kyrkovalet är faktiskt fler än i valen till kommun, region och riksdag. Hela 16 438 mandat ska fördelas i höstens val till församlingar pastorat, stift och kyrkomöte. Det är dessutom 2000 fler uppdrag än för fyra år sedan. Siffan kan jämföras med 12 780 fullmäktigeplatser som kommunerna ska tillsätta 2018.

Så det behövs väldigt många förtroendevalda.

-Men det står, generellt sett, inte många nya kandidater på kö direkt, konstaterar Ingemar Lans. Även om vi har öppna nomineringsmöten så samlar dessa inte stora skaror av deltagare.

 

 

Fakta Kyrkoval

Kyrkoval sker vart fjärde år. Då väljs ledamöter till kyrkofullmäktige som är det högsta beslutande organ i församling eller pastorat.

Dessutom väljs 71 ledamöter till stiftsfullmäktige i Skara stift samt 249 ledamöter till Svenska kyrkans högsta beslutande organ; Kyrkomötet.

Rösträtt har den som är medlem i Svenska kyrkan, är folkbokförd i Sverige och har fyllt 16 år senast valdagen.

Sedan kyrkans relation till staten ändrades år 2000, ansvarar numer Svenska kyrkan för kyrkovalen.  Val har genomförts 2001, 2005, 2009 och 2013.

Valdeltagandet år 2013 till stiftsfullmäktige i Skara stift var 13,5 procent (år 2009: 12,1 procent).

I valen till lokala kyrkofullmäktige i Skara stift varierar valdeltagandet år 2013 från högsta valdeltagandet i Norra Hestra församling med 23,8 procent, till lägsta valdeltagandet i Mariestads församling med 10,5 procent.

Söndagen den 17 september 2017 genomförs nästa kyrkoval.

 

Fakta Valdeltagande
Högst och lägst valdeltagande i Skaraborg vid val till kyrkofullmäktige 2013.

Högst:
Södra Kållands pastorat                   20,3 %
Stenstorps pastorat                           18,5 %
Floby pastorat                                     16,6 %

Lägst
Karlsborgs pastorat                           11,8 %
Skövde församling                             10,5 %
Mariestads församling                     10,5 %

Källa: http://kyrkoval.svenskakyrkan.se/Valresultat2013

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet