Fredag 25 maj 2018

Urstark konjunktur i Västra Götaland

Vårens konjunkturbarometer visar att det råder högkonjunktur i Västra Götalands näringsliv. Konjunkturen i Skaraborg har lyft rejält det senaste halvåret. Till hösten förväntar sig företagen att uppgången fortsätter.

Det redan starka konjunkturläget från i höstas stärktes ytterligare i samtliga delregioner i Västra Götaland och i de flesta branscherna.

– Vårens konjunkturmätning visar på ett urstarkt konjunkturläge och en stark framtidstro bland företagen i Västra Götaland, säger Mats Granér, samhällsanalyschef vid Västra Götalandsregionen.

– Det mesta talar för en fortsatt uppgång det kommande halvåret, bland annat till följd av en ökad efterfrågan från omvärlden som gynnar det västsvenska exporttunga näringslivet. På sikt finns det dock en betydande osäkerhet kring världshandelns utveckling, tillägger han.

Göteborgsregionen och Fyrbodal har det starkaste konjunkturläget i Västra Götaland. Detta är första gången Fyrbodal hamnar i topp. Fyrbodal började klättra rejält redan för att halvår sedan. Sjuhärad, som hade en svacka för ett halvår sedan.

Konjunkturen i Skaraborg har lyft rejält det senaste halvåret, vilket ligger i linje med vad som förväntades för ett halvår sedan.

– Skaraborg har haft en mycket stark utveckling det senaste halvåret, bland annat till följd av den goda konjunkturen inom fordonsindustrin och byggbranschen. Om företagens förväntningar slår in är Skaraborg på väg mot en högkonjunktur, säger Mats Granér, samhällsanalyschef vid Västra Götalandsregionen.

Antalet sysselsatta i Västra Götaland ökade med 34 000 mellan första kvartalet i år jämfört med samma kvartal 2016, enligt Statistiska Centralbyråns arbetskraftsundersökning. Detta motsvararen ökning på drygt 4 procent i årstakt, vilket är den högsta ökningstakten sedan åtminstone 2006.

Sysselsättningsökningen i Västra Götaland är högre än i de övriga två storstads-regionerna Stockholms län och Skåne. Inom industrin steg sysselsättningen med 8 procent. Sysselsättningen förväntas fortsätta att öka det kommande halvåret.

– Samtidigt som sysselsättningen har ökat rekordartat senaste kvartalet, minskade arbetslösheten endast marginellt. Detta är ett tecken på att matchningsproblematiken på arbetsmarknaden har förstärkts ytterligare, säger Mats Granér.

Fordonsindustrin starka utveckling har bidragit till den starka konjunkturuppgången inom industri och företagstjänster i Västra Götaland under det senaste två åren. Detta håller i sig. Företagen har ökat produktionstakten ytterligare och antalet anställda har ökat kraftigt.

Det råder fortsatt stark högkonjunktur i byggbranschen. Sedan i höstas har anbuden och byggandet utvecklats mycket starkt. Tre av fyra företag inom bygg och anläggning uppger att de kommer att öka arbetsstyrkan komma halvår. Två tredjedelar av företagen uppger att tillgång på arbetskraft är det främsta tillväxthindret.

Det starka konjunkturläget inom företagstjänster, som utgörs av bland annat konsultföretag och även inkluderar IT-tjänster, har ytterligare förstärkts något. Sällanköpshandel går dock mot strömmen med ett försämrat konjunkturläge det senaste halvåret.

Sällanköpshandeln gör den svagaste konjunkturbedömningen av samtliga branscher och är den enda av branscherna med ett konjunkturindex under nollstrecket.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet