Onsdag 26 september 2018

Inför LRF:s viktiga regionstämma

På tisdag håller LRF Västra Götaland sin regionstämma i Vara Konserthus.

Det är ett viktigt möte för både oss i Skaraborg och för resten av Sverige, eftersom jord- och skogsbruk är modernäringen för Västra Götaland. De gröna näringarna med sina förädlingsindustrier sysselsätter ca 35 000 personer i Västra Götaland. Jord- och skogsbrukets företagsutveckling är helt avgörande för att säkerställa en grön omställning. Lönsamhet och långsiktiga spelregler är en av de viktigaste frågorna för lantbruket.

Vi i Västra Götaland är en nettoexportör av livsmedel till övriga delar av landet och till omvärlden. Det är alltså en bransch som är viktig för ekonomin, inte bara i Västra Götaland, utan för hela Sverige. Livsmedels-producenterna måste få rätt förutsättningar och långsiktiga spelregler så företagen kan utvecklas. De behöver växa för att fortsatt skapa sysselsättning och för att kunna fortsätta producera mer klimatsmarta råvaror åt en växande befolkning.

För Centerpartiet är äganderätten en grundläggande rättighet. Det som försvårar för exempelvis familjeskogsbruken försvårar inte bara för den enskilda individen, utan även för att Sverige ska kunna göra en grön omställning.

De senaste åren har regeringen och flera statliga myndigheter visat en häpnadsväckande oförståelse för detta viktiga samband. Många är de berättelser från skogsägare som råkat ut för att planerade avverkningar helt plötsligt stoppas. Denna utveckling bekymrar oss, eftersom det är ett stort intrång i äganderätten, som får stora konsekvenser för den enskilda människan och för deras företag.

Skogsägarna har länge tagit ett stort ansvar och gjort mer än lagen kräver i miljöarbetet när det gäller skydd av skog och värdefull natur. Principen om frihet under ansvar som svensk skogspolitik vilat på, där miljömål och produktionsmål är lika viktiga, har tjänat oss väl. Det är inte de detaljerade regelverken som gjort att vi nått dit, utan det handlar om skogsägarnas egna starka drivkrafter att både bruka och värna skogen.

Det vill vi även att den ska fortsätta att göra i framtiden. Men då måste skogsägarna också kunna lita på att politiker håller sin del av avtalet. De senaste årens agerande, där äganderätten ifrågasatts av regeringen, är djupt allvarlig.

För att underlätta för framförallt de mindre företagen så måste mängden regler och hur dessa tillämpas ses över. Under Alliansregeringens tid genomfördes nära 600 förenklingsförslag och de administrativa kostnaderna för företag minskade med omkring sju miljarder kronor. Detta arbete måste återupptas och intensifieras, inte bara på nationell nivå utan även på både kommunal och regional nivå. Företagare ska i första hand utveckla sina företag och affärer, inte tolka och oroa sig över regelverk.

Så länge svenskt lantbruk är beroende av EU-bidrag för sin lönsamhet är det oerhört viktigt att de stöd som lantbrukarna är beroende av betalas inom utsatt tid. De kontroller som utförs av ansvarig myndighet får inte försena utbetalningar av stöd såvida inte fel har begåtts av brukaren.

Därför måste det införas en tjänstegaranti hos statliga myndigheter. Den behöver utformas så att det får långtgående ekonomiska konsekvenser för myndigheten när den inte lever upp till satta mål eller har en oförmåga att klara av sitt uppdrag ex att betala ut stöd inom utsatt tid. Det borde också vara rimligt att de som drabbas av myndigheternas oförmåga att leva upp till sina egna mål kompenseras ekonomiskt för den skada myndigheten åsamkat enskilda företag. Sverige behöver ett konkurrenskraftigt jord- och skogsbruk.  För att säkerställa det behövs ett nytt ledarskap för Sverige.

Ulrika Carlsson
Kent Folkesson
Louise Grabo 
Leif Walterum
riksdagskandidater för Centerpartiet i Skaraborg.

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.