Fredag 1 juli 2022

Äganderätten av mark medför ett ansvar

Skogsbruket debatteras mycket och en av nyckelfrågorna som utretts noga av flera statliga utredningar är frågan om äganderätten. Den kallas slarvigt skogsutredningen. Egentligen var uppdraget till utredarna att titta på konflikten som uppstår när skogsmark får på sig restriktioner – oftast då skogen har höga naturvärden – och vem som skall betala för inskränkningen av rätten att nyttja marken som man vill.

En dom i EU-domstolen angående en avverkningsanmälan i Härryda slutade med att det fastslogs att det är markägaren som har ansvaret att veta vilka naturvärden som en avverkning påverkar. Egentligen var det att gå över ån efter vatten då det redan i Sveriges skogsvårdslag slås fast som en av paradparagraferna att produktions och miljömålen skall väga lika.

Tidigare har Skogsstyrelsen bidragit med kunskap i och med att en avverkningsanmälan inkommit men det har aldrig varit den myndighetens ansvar att inventera den enskilda skogsägarens mark.

Nu har en dom från mark- och miljödomstolen beslutat att det är markägarens ansvar att säkerställa att inga skyddsvärda naturvärden och kulturvärden påverkas negativt av en avverkning. Återigen är det precis vad skogsvårdslagen från 1990-talet säger – lika hänsyn till produktion och miljö.

2018 startade ett stort projekt i Sverige med syfte att få olika intressen i skogen att närma sig varandra och minska den infekterade stämningen i de olika målkonflikterna som finns angående skogsbruket. Jag hade förmånen att vara projektledare för skogsprogrammet i Västra Götaland fram tills att jag slutade på länsstyrelsen 2021. Den insikten och fördjupade kunskap som jag då fick ta del av i mina möten med skogens alla intressenter har berikat mig mycket.

Nu som politiker i regionen har jag som ansvarsområde att se till hela regionens utveckling och att det sker på ett långsiktigt hållbart sätt. Vi skall ha en tillväxt, en minskad klimatpåverkan, en hållbar landsbygdsutveckling etcetera.

Den senaste forskningen visar att i klimatfrågan så gör sig minskad avverkning störst klimatnytta. Skogen i regionen är till stora delar yngre än 40 år. Den avverkningsbara andelen av skogsmarken i regionen är en bråkdel av den redan avverkade. Det finns alltså både strukturella skäl för skogsbestånden såväl som klimatskäl att minska avverkningstakten.

I skogsutredningen påpekades att det behövs en restaurering av skogsmarken för att återskapa möjligheter för de biologiska naturvärdena att återhämta sig. Här finns möjligheten att få till allt på en gång. Skogsägarens inventeringsansvar måste dock upprätthållas men det är inget kvickfix att inventera natur.

Som miljöpartist anser jag att de nationella värdena som skogen ger i form av klimatnytta och biologisk mångfald måste betalas för. Antingen genom att det mervärdet läggs på produkten eller genom att mervärdet betalas av oss alla.

Peter Sögaard

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.