Torsdag 16 augusti 2018

Är det slumpen som avgör tillsyn i Skövde?

Byggnadsnämnden (BN) i Skövde får massiv kritik från revisionsbyrån pwc, (SLA 24 januari 2018). Dels att BN aktivt väljer ut vilka tillsynsärenden de bestämma sig för att agera på. Dels ett ärende i norra delen av kommunen där hanteringen av en fastighetsägares vidlyftiga byggande utan bygglov kritiseras specifikt. Fastighetsägaren är inne på sitt femte svartbygge sedan 2012 varav BN ännu saknar beslut i fyra av ärendena trots anmälan 2012 och 2013 på tre av dem. Två av ärendena har skickats tillbaka av domstolarna till BN för ny hantering. I revisionsrapporten står det att BN varit passiva i hanteringen av domstolsärendena.

Vad innebär då med passiviteten i revisionsrapporten?

Domen i mark och miljödomstolen föll i september 2015. Det kom en till i april 2017 med samma betydelse. BN har ännu inte påbörjat utredningen av tillsynsanmälningarna som kom in före startbesked samt anmälningarna om att byggnaden tagits i bruk. Det är att vara passiv anser pwc.

Hanteringen av det ärendet kan jämföras med hanteringen av ärendet där en fastighetsägare tagit sitt hus i bruk innan slutbesked, (SLA 30 januari 2018). BN fick kännedom om förhållandena i höstas och reagerar omedelbart. I och för sig helt korrekt av BN men vari ligger skillnaden mellan ärendena?

Varför väljs det ena ärendet för behandling och inte det andra?

BN utreds för domstolstrots av revisionsnämnden i kommunen. Det p.g.a den nu bekräftade passivitet gentemot följsamheten mot domar. Har BN lärt sig att hantera nya tillsynsärenden i och med den processen? Det är bra att BN börjar ta sitt myndighetsansvar och följer lagen, men frågan finns ju kvar varför inte göra det för alla ärenden?

Är ärendet i norra delen av kommun komplext och svårt att utreda? Domstolen var på plats i mindre än en timme och kunde konstatera att byggnaden inte följde bygglov. De konstaterade också att byggnaden användes vid besöket (obs inget slutbesked) samt att ett flertal större byggnadsåtgärder påbörjats och näst intill färdigställts innan startbeskedet. Domstolen ålade BN att göra förstärkt tillsyn på fastigheten samt att rätta till tidigare brister. Domstolen konstaterar i en ny dom från 2017 att BN ännu inte påbörjat tillsynen av tillsynsärendena. Vilket även revisionsbyrån tar fasta på. Det är uppenbart att ärendet i sig inte är svårt att greppa, men varför gör då BN ingenting?

BN har i och för sig gjort något. BN anser att det är självklart att byggnaden får användas innan slutbesked (beslut i december 2017). De har även tagit in en konsultfirma i byggbranschen för att kontrollera om huskroppen följer bygglovet. Rapport kommer i februari 2018. Det kanske är bra att ta in konsulter för att göra delar av myndighetens arbete. Frågan är vad BN skall ha rapporten till. Mark och miljödomstolen har varit där, med fanns en domare som även var byggnadsingenjörer, fullt kapabla att mäta upp byggnaden. Den följde inte bygglovet 2015 och sedan dess har den byggts ut mer. Litar inte BN på mark och miljödomstolens personal?

Vad avgjorde att en får vite och den andra får fortsätta använda bygganden trots att ingen har slutbesked?

Peter

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.