Fredag 20 juli 2018

Bristfällig statistik om vindkraft

Remissvaren angående  det “kommunala vindkraftvetot“ har nu kommit in. Inget kan ännu sägas om det sammanräknade resultatet.

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har föreslagit att det s.k. kommunala vindkraftsvetot ska avskaffas. Vindkraftbranschens intresseorganisation Svensk Vindenergi stöder förslaget. Många vänner av kommunalt självstyre är emot, t.ex. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Förslaget har remissbehandlats, sista svarsdag var den 4 december.

Intresseorganisationen Svensk Vindenergi har nu på eget initiativ gått genom remissvaren, och kategoriserat dem. Härom dagen lade man ut resultatet på sin hemsida under rubriken  “Remissvaren ger tydligt stöd för att upphäva vetot“.  Följande resultat redovisas:

Positiva eller neutrala till förslaget: 89
Behåll vetot: 32

 

Något  stämmer inte. Naturligt vore att redovisa  samtliga tre kategorier  – positiva,  neutrala, och negativa  till förslaget.  Men Svensk Vindenergi tillgodoräknar den egna sidan både positiva och neutrala svar, medan negativa svar redovisas för sig. Efter denna manöver anser man sig vinna med 89 – 32.

Statistikbehandlingen har tyvärr fler elementära brister än så.  Av dem som ombetts svara på remissen – det s.k. urvalet –  hade 74 svarat vid svarstidens utgång.  Urvalet är en av de viktigaste parametrarna vid upplägget av en enkätstudie. I stället räknas nu in även alla tillkommande frivilliga som önskat delta. Man baserar nu sin undersökning på alla de 121 remissvar som fanns inne då summeringen gjordes, d.v.s även de frivilliga.

Antalet svarande för respektive alternativ blir därmed  ointressant. Informationen säger inget om utfallet, innan vi vet hur svaren fördelar sig mellan “positiva“ och “neutrala“, och innan tillkommande frivilliga svarande utanför urvalet lyfts ut ur statistiken. Till detta kommer som nämnts ovan att Svensk Vindenergi tillgodoräknar den egna sidan såväl positiva som neutrala svar.

Via registraturen på departementet  kan vi se vilka alla de svarande är. Exempelvis medräknas  33 företag/näringslivsorganisationer  på den positiva+neutrala sidan –  varav 15 visar sig vara vindkraftföretag och skogsföretag som inte ingår i urvalet.  Vem blir överraskad?

Undersökningen kan ha ett värde på det kvalitativa planet. I den mån begåvade resonemang förs i svaren, bör de tas tillvara. Departementet kan också i samband med eventuell proposition göra en mer seriös statistisk analys och hantera materialet på ett korrekt sätt – vi utgår från att så kommer att ske.

Det ska bli intressant att ta del av det verkliga resultatet.

Jan Hedman
Henrik Wachtmeister,
ordförande  resp. vice ordförande för Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Per Fahlén,
professor emeritus (f.d. energi och miljö, Chalmers Tekniska Högskola), medlem av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin IVA

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.