Söndag 20 september 2020

Dags för en ny migrationspolitik

Att man inte lyckades ena sig om ett förslag till ny migrationspolitik under arbetet i den migrationspolitiska kommittén kommer knappast som en överraskning. Kommitténs förslag kan i bästa fall betraktas som urvattnade och tandlösa.

I debatten framförs ofta synpunkter som att en ny migrationspolitik måste vara ”rimlig”, men man undviker huvudproblemet i diskussionen genom att inte tala från vilken utgångspunkt den måste vara rimlig. Något som knappast diskuteras alls är vilka möjligheter/resurser värdlandet behöver för att ta emot så många människor som Sverige hittills har gjort, med känt resultat. Den hittills förda politiken har resulterat i ett stort antal utanförskapsområden som det inte finns resurser att avveckla och en skenande kriminalitet. Det är därför inte realistiskt att fortsätta med en generös migrationspolitik eftersom det innebär att problemen kommer att öka ytterligare.

Sverigedemokraterna har därför tagit fram ett alternativ för en hållbar migrationspolitik. Förslaget utgår ifrån att vi måste ha ett nettominus vad gäller asylrelaterad invandring. Detta för att få resurser till att hantera den stora migrationsskuld som tidigare regeringar har skapat.

Sverigedemokraternas bedömning är att det går att utforma en sådan migrationspolitik inom ramen för internationell rätt. I sammanfattning innebär förslaget följande:

  1. Begränsa rätten att söka asyl till första asylland: Asylsökanden som passerat via ett säkert EU-land ska som huvudregel avvisas vid gränsen. Det ska åläggas den asylsökande att styrka sina skyddsskäl. Denna princip är helt i överensstämmelse med den sk Dublinförordningen. Problemet är att denna inte tillämpats inom EU utan man har låtit flyktingar och migranter fritt välja sin slutdestination.
  2. Begränsa anhöriginvandringen till EU-rättens miniminivå och skärp försörjningskraven: Anhöriginvandring ska inte vara möjlig för alternativt skyddsbehövande och strängare försörjningskrav ska införas för samtliga kategorier.
  3. Avskaffa permanenta uppehållstillstånd: Anpassa uppehållstillståndens tid till lägsta tillåtna enligt EU-rätten. Kraven för att få svenskt medborgarskap genom naturalisation ska skärpas.
  4. Begränsa rätten till välfärd för icke-medborgare: Rätten till ekonomiskt bistånd och välfärdstjänster ska kraftigt begränsas för icke-medborgare och alltid förenas med motprestation eller kvalificering genom arbete.
  5. Uppmuntra återvandring och verkställ fler utvisningsbeslut: Utvisningsbeslut ska alltid förenas med frihetsberövande. Grovt kriminella ska utvisas även om det finns verkställighetshinder, helt i enlighet med FN:s flyktingkonvention, artikel 33, §2 dvs undantag från sk non-refoulement.
  6. Utökade resurser: Omfattande satsningar ska ske på inre utlänningskontroll och skärpta gränskontroller ska införas.

Sverigedemokraternas målsättning är att presentera ovanstående som ett alternativ till migrationskommitténs betänkande.

Sverigedemokraterna kommer att driva det alternativa förslaget så långt det är möjligt under den fortsatta remissbehandlingen och beredningen av betänkandet.

Vår förhoppning är att förslag som i grunden bygger på den politik vi nu presenterar så småningom kommer att föras fram av andra konservativa partier och därmed utgöra en grund för en framtida regeringspolitik. Sverige behöver en ny migrationspolitik.

 

Stefan Hallberg                                                                   Åse Nicklasson

Sverigedemokraterna Karlsborg                                    Sverigedemokraterna Tibro

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.