Fredag 1 juli 2022

Du skall inte giftas bort i sommar

Sommarlov förknippas ofta med ledighet, glass och bad men inte för alla. Under sommarloven känner många unga, speciellt tjejer en oro och rädsla över vad som skall hända. Det handlar om 240 000 unga, en stor majoritet av dem är tjejer som lever under hedersrelaterad våld och förtryck. De här ungdomarna förknippar sommarlov med giftermål, könsstympning och våld. Hedersrelaterad våld och förtryck är inte ett problem för en enskild religion eller kultur, det är ett problem för hela samhället. Vi måste bli bättre på att hjälpa de utsatta som riskerar att föras utomlands för barnäktenskap och hedersrelaterad handlingar. Vi måste bli bättre på att sprida kunskap och information om hedersförtryck.

Inom hederskulturen finns lite förståelse för enskilda behov och önskemål. Tjejen står längst ner på stegen, det bryter inte bara mot lagstiftningen utan det är även oacceptabelt människosyn. Flickornas människovärde ligger i äktenskapsmarknaden som de kan utgöra för släkten. Desto mer oskyldig och orörd du är och desto tidigare du gifter dig, desto mer värde har du. Enligt en enkätundersökning som utfördes av Stockholms universitet uppger 23 procent av flickorna att de inte är tillåtna att ha pojkvän och att föräldrarna förväntar sig att de är oskulder tills de gifter sig. I samma undersökning uppger 16 procent av tjejerna att de förväntas att följa andras vilja när det kommer till val av partner.

Under 2016 gjorde organisationen “Varken hora eller kuvad” en kartläggning av hedersförtrycket i Göteborgs förorter, 1200 unga i åldrarna 12-18 deltog. 52 procent av de som deltog var tjejer och resterande killar. I undersökningen tillfrågades deltagarna hur mycke de upplever att de kontrolleras, detta innebär att de inte får bestämma själva vilka de kan umgås med eller är kompisar med. Där svarade 78,4 procent av tjejerna att de är mycket/väldigt hårt kontrollerade, för killarna motsvarar siffran 16,5 procent. Samtidigt svarade 54 procent av tjejerna att de har inget/lite förtroende för skolpersonal och 56,7 procent svarade att de har inget/lite förtroende för socialtjänsten. För killarna är motsvarande siffror ungefär det samma. Utifrån detta kan vi se att utbildningsväsendet och socialtjänsten måste bygga upp ett större förtroende.

Många kommuner saknar rutiner för att förebygga och förhindra bortförande, samt hanterandet av ärenden där barn och unga förts utomlands. Det finns ingen statistik på hur många som förs utomlands varje år kopplad till hedersrelaterade handlingar och tvångsäktenskap. För att kunna stärka arbetet måste vi få en helhetsbild och statistik, kommunerna måste börja föra in statistik kring antal bortförda barn och unga. Med den informationen får man möjligheten att följa upp varje enskild fall. Det hjälper även myndigheternas arbete i att hämta hem de bortförda tillbaka till Sverige. Samtidigt får man en bild på hur man kan stärka insatserna och hjälpa den utsatta målgruppen för att förhindra att de går så långt som en resa utomlands.

Spridning av information kring hedersrelaterat förtryck måste öka, de utsatta har inte informationen eller kunskapen om vart de ska vända sig för att få hjälp. Vi vill se att skolor från en tidig ålder pratar om vad man kan göra när man känner sig utsatt, för att fler skall våga be om hjälp även om ansvaret inte ligger på den utsatta. Vi vill även se obligatoriska SFI kurser om det svensk samhälle och vilka konsekvenser är om man utsätter någon för förtryck, tvångsäktenskap eller könsstympning.

När det gäller hedersförtryck är det oftast tjejen som är drabbad, men killarna förblir inte oberörda. Oftast känner bröderna skyldighet och ansvar i att hålla koll på sina systrar, de killarna är också utsatta. Vi begär stödsamtal från skolan till de bröderna som har fått i uppdrag att hålla koll på sina systrar. Detta ska utföras genom obligatoriska hälsosamtal på gymnasiet varje år med fokus på psykisk hälsa. Just nu har eleverna på gymnasiet bara ett hälsobesök i början av gymnasietiden vilket fokuserar mer på hur ofta man har sex och konsumerar alkohol, mer än på den psykiska hälsa. Vi kräver att alla gymnasier i Sverige utför obligatoriska hälsosamtal varje år med alla elever, med fokus på den psykiska hälsan.

Den 1 Juli trädde nya lagar för att motverka hedersförtryck, där barn och unga som riskerar att föras utomlands för hedersrelaterade handlingar kan få utreseförbud. Det är ett steg i rätt riktning men fler åtgärder måste tas. Ansvaret ska inte ligga på den utsatte, kommunen måste ta ett större ansvar, socialtjänsten och skolpersonalen måste jobba med att få en förtroendefull relation med ungdomarna och skolor måste ta större ansvar genom att sprida information och ha hälsobesök. Alltför många barn och unga är utsatta, detta vill vi se en ändring på. Oavsett bakgrund och ursprung har vi alla rätt till ett liv fritt från förtryck.

Fredrika Albertsson, Moderata Ungdomsförbundet Halland
Zeynab Hussaini, Moderata Ungdomsförbundet Skaraborg

 

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.