Fredag 1 juli 2022

Fastigheten en viktig grundpelare i samhällsbygget

Under pandemin har det blivit tydligt vilken viktig roll våra bostäder, kontor, affärer och andra lokaler spelar för vår vardag. Det är här vi lever, arbetar och umgås. Det är här vi utvecklar nya idéer, startar företag och skapar jobb. En viktig grundpelare i vårt samhälle är fastigheten och hur den utvecklas och bidrar till vårt lands tillväxt.

För att fastigheter i Sverige fortsatt ska kunna utvecklas och tillskapas är det angeläget att genomföra reformer på fastighets- och bostadsmarknaden. En väl fungerande fastighets- och bostadsmarknad där det finns tillgängliga bostäder så att människor kan flytta till jobb och studier är avgörande för vår fortsatta tillväxt, fler jobb och välfärd. Det handlar om att underlätta för fastighetsägare att skapa fler bostäder och öka rörligheten genom att underlätta för ungdomar och socioekonomiskt utsatta att få tillgång till en bostad samt att förenkla flyttar för äldre.

Investeringar i bostäder behöver underlättas genom att se över det finansiella regelverket. Därtill måste de föreslagna effektiviseringarna av hyresförhandlingarna, som finns i den statliga utredningen om effektivare hyresförhandlingar, genomföras vilket ger tydliga regler för vad som ska styra hyresutvecklingen och hur tvister mellan fastighetsägare och Hyresgästföreningen ska lösas för att skapa en hyresmarknad som främjar investeringar i hyresrätter.

Attraktiva städer genererar positiva effekter för hela regioner och bidrar till tillväxt genom nyetableringar, arbetstillfällen, ökad inflyttning och besöksnäring. För att detta ska vara möjligt krävs en politik på nationell och lokalt plan som förstår och främjar en levande stadsmiljö. Då krävs beslut som sätter fastigheten i fokus. Fastighetsägarna vill gärna vara med och bidra i arbetet för detta, men vi kan inte göra det själva. Vill kommuner ha bostäder samt ett brett utbud av handel, restauranger, kontor och hotell så behöver förutsättningarna förbättras.

Den kraftiga prisutvecklingen som utvecklats genom råvarubrist måste mötas genom genomarbetade hållbara reformer. Annars riskerar vi se en motor i samhällets stanna av och ökad arbetslöshet och kraft i marknaden avstannar köpkraften.

Vi förslår följande konkreta förändringar:

• Se över byggprocesser, moms och hyressättning för att underlätta konvertering av lokaler till nya användningsområden utifrån behov som uppstår när samhället utvecklas.
• Modernisera regler för uthyrning och moms i syfte att möjliggöra flexibel användning och ökat tjänsteinslag för kontorslokaler samt annan resurseffektiv användning av lokaler.
• Tillskapa och överblicka en attraktiv miljö för hållbar nyproduktion.
• Regelverken bör främja innovation och nya upplåtelseformer samt att hyresrätten kan utvecklas till ett modernt boende med hög service.

Alma Ohlin
Ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna Skaraborg

David Larsson
Kretsordförande, Fastighetsägarna Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.