Måndag 3 oktober 2022

Fokus på kortare köer och bättre tillgänglighet

Pandemin börjar släppa greppet och därför kan sjukvården lägga mer fokus på att minska vårdköerna och öka tillgängligheten för patienterna framöver. Samtidigt visar prognoserna att ekonomin återhämtar sig snabbare än vad som tidigare befarats. Mot bakgrund av detta ökar GrönBlå Samverkan sjukvårdens möjligheter ytterligare att möta det uppdämda vårdbehovet samt förstärker omställningsarbetet i sjukvården.

Satsningen görs genom en kompletterande budget i Västra Götalandsregionen för år 2022 som omfattar totalt 962 miljoner kronor och som regionfullmäktige nu beslutat anta. Detta utöver den budget som antogs av regionfullmäktige i juni för år 2022, som är en budget för återstart av Västra Götaland präglad av insatser för att göra sjukvården mer robust och stabil som förstärkt bemanning på IVA vid extra ordinära situationer, en flerårig lönesatsning på totalt ca 700 miljoner kronor och en stor satsning på att minska det uppdämda vårdbehovet på grund av pandemin om 670 miljoner kronor.

Den kompletterande budgeten fördelas i huvudsak genom tre tydliga spår.

Det första spåret handlar om att utöka den tidigare satsningen på att kapa köer utöver normalproduktion, det vill säga vårdinsatser som minskar köerna direkt innebär ökad ekonomisk ersättning till sjukvården. En riktad satsning till både de egna sjukvårdsverksamheterna och de privata som vi tror är nödvändig då delar av sjukvården samtidigt är i behov av återhämtning. Detta också utifrån att en produktionsökning behövs för att ta hand om alla dem som nu står i vårdkö antingen till ett första besök eller till behandling. Denna satsning som tidigare omfattade 670 miljoner kronor utökas nu med 330 miljoner kronor till totalt 1 miljard kronor.

I spår två i GrönBlå Samverkans satsning tillförs hälso- och sjukvårdsnämnderna drygt 95 miljoner kronor extra för att möta specificerade tillgänglighetskrav, exempelvis ökad finansiering av Sahlgrenska Universitetssjukhusets regiongemensamma vård.

I det tredje spåret tillförs sjukhusgrupperna i Västra Götalandsregionen ytterligare 500 miljoner kronor. Syftet är att ge ett rejält stöd till sjukhusen att kunna arbeta vidare med den långsiktiga omställningen för mera nära vård och koncentration av specialistvården. Dessutom ges de möjlighet att fortsätta införa nya arbetssätt och vidareutveckla digitaliseringens möjligheter. En nödvändig omställning då utmaningarna i vården växer med nya uppgifter, nya metoder och inte minst förändringar i befolkningen med bland annat längre livslängd och därmed fler sjuka äldre. Därför är det viktigt att sjukhusen också tillförs medel för att å sin sida kunna arbeta med denna omställning.

Utmaningar finns definitivt också inom andra områden såsom kollektivtrafiken, kulturen, den regionala utvecklingen och inom klimat- och miljöområdet. Västra Götalandsregionens viktiga roll inom dessa områden finns preciserade i junibudgeten och arbetas med samt följs fortsatt noga av den politiska ledningen.

I och med den kompletterande budget lägger GrönBlå Samverkan ett extra stort fokus på att få utdelning på den en miljard kronor vi har avsatt för att korta vårdköerna.

Johnny Magnusson (M)
Gruppledare i Västra Götalandsregionen

Kristina Jonäng (C)
Gruppledare i Västra Götalandsregionen

Conny Brännberg (KD)
Gruppledare i Västra Götalandsregionen

Pär Lundqvist (L)
Gruppledare i Västra Götalandsregionen

Ulrika Frick (MP)
Gruppledare i Västra Götalandsregionen

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.