Söndag 23 september 2018

Ge kommunerna större miljömandat

Sveriges kommuner har länge varit drivande i klimatarbetet och har stor del av ansvaret för att el och värmesystem nu i princip är fossilfria. Det gäller även när det nu är dags att ställa om vägtransporterna.

Klimatåtgärderna för med sig positiva bieffekter till invånarna i form av att till exempel hälsovådliga luftföroreningar som kväveoxider och partiklar oftast minskar i takt med att cykling och kollektivresande ökar. För kommunerna blir dessa synergier mer påtagliga än på central nivå och målsättningarna för klimatarbetet är också i många fall betydligt offensivare än de nationella.

Kommunerna har en stor roll, dels som beställare av kollektivtrafik och transporter till den egna organisationen men också genom möjligheten att påverka med utformandet av detaljplaner och att göra det lätt för kommuninvånarna att göra rätt.

Initiativet Fossilfritt Sverige startades av regeringen för att öka tempot i klimatarbetet. En strategi är att undanröja hinder för de aktörer som vill gå fortare fram. Vi har därför med hjälp av IVL och flera kommuner tagit fram ett paket med förslag på friheter som vi anser att riksdagen bör ge till kommunerna för att stimulera deras ambitioner.

Fem av de viktigaste reformerna är:

  1. Rätt att besluta om differentierade parkeringsavgifter så att kommunerna kan ge lägre p-avgifter för miljöbilar och upplåta särskilda parkeringsplatser för bilpoolsbilar.
  2. Rätt att införa nya miljözoner för lätta fordon varav en är helt utsläppsfri.
  3. Rätt att själva avgöra hur många parkeringsplatser som skall finnas för hyres- respektive bostadsrätter.
  4. Rätt att begära in gröna trafikplaner när till exempel nya köpcentra eller bostadsområden ansöker om byggnadslov för att visa hur transporterna kan lösas på ett klimatsmart sätt.
  5. Rätt att i likhet med vägar och järnvägar få samma procentuella statliga stöd vid finansiering av cykelvägar om de ligger i regionens plan för infrastrukturinvesteringar.

Sveriges kommuner har en stor makt att påverka samhällsutvecklingen och kraften som finns i kommunernas omställningsvilja bör släppas fri men hjälp av en modernare lagstiftning.

Politiker och tjänstemän lokalt har en unik förmåga att se vilka åtgärder skapar en ökad välfärd samtidigt som de miljöskadliga utsläppen minskar.

Svante Axelsson,
nationell samordnare för Fossilfritt Sverige

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.