Lördag 18 augusti 2018

Inför tjänstegaranti.

I media läser vi ständigt om människor som känner maktlöshet inför våra myndigheters hantering av olika ärenden. Tänk den maktlöshet och hopplöshet, att behöva kämpa för sin sak utan att få något som helst gensvar. Eller när det orimliga i olika beslut påpekas av den drabbade, behöva mötas av svaret att myndigheten bara följer regelverket.

I de allra flesta fall är lagar stiftade och regelverk skapade för att skydda oss människor, men också djur och natur. Men allt för ofta trasas regelverk och lagar sönder på sin väg genom det svenska systemet. Själva användningen av reglerna sker på ett sätt så at de verkar vara skapade för att skydda stat, kommun eller systemet självt. Men också tjänstemannen i fråga som hanterar ärendet. Så är inte fallet.

Det är politiker som söker och får väljarnas förtroende i val, att under sin fritid föra medborgarnas talan och fatta beslut som berör människor. Jag kan nästan lova att det inte finns en enda politiker, oavsett färg, som jobbar politiskt för att göra livet surt för medborgarna. Partierna, däremot, de har helt olika vägar för att nå sina mål.
Grunden för alla politikers engagemang är att bygga ett bättre samhälle. Därför är det rimligt att besluten som fattas i våra lagstiftande församlingar inte tolkas sönder.
Inte heller är det meningen att svenska myndigheter ska ha en mer långtgående och mer byråkratisk och juridisk mer komplicerad process när EU-direktiv skall implementeras i det svenska systemet.

Listan av sneda tolkningar av lagar som görs på vägen genom våra svenska system kan göras hur lång som helst. Några exempel är vattendirektivet från EU, tillämpningen av strandskyddsregler och Lis områden samt rödlistade arter och åtgärder i skogsbruket.

Det kanske allra mest beklagliga, är att enskilda människor kommer i kläm ekonomiskt. När deras företagande stannar av helt eftersom myndigheter tolkar lagar på sätt som inte lagstiftaren avsåg från början.

Det är beklagligt när myndigheter inte klarar av att leverera det de är utsedda för. Ett bra exempel på detta är lantmäteriförrättningar och utbetalning av jordbruksstöd. Det är händelser som dessa som får enskilda individer att helt tappa tron på både stat och det system vi format för att skydda just människan.

Upprörande är också det faktum att enskilda statliga tjänstemän handlägger ärenden som de själva har personliga intressen i. Domstolsutslag i samma instans men i två olika orter ska inte kunna falla ut på totalt olika sätt.  Ett exempel på detta är det som hände med licensjakten på varg för några år sedan, då kammarrätten i Sundsvall respektive Göteborg kom till helt olika domslut i en likadan fråga.

Det måste ske en förändring om människor ska fortsätta ha tilltro till det offentliga Sverige. Tjänstemän på statliga myndigheter måste ta ansvar för de ärenden de beslutar i. Se människan bakom beslutet. De allra flesta lagar och förordningar finns för att i första hand trygga den enskilda människan och dess egendom, vår närmiljö eller naturen. I allra sista hand finns det en del lagar som är till för att värna staten och säkerställa statens ekonomi. Det finns nästan inga lagar som är stiftade för att skydda det svenska systemet eller dess tjänstemän.

Det är därför rimligt att införa en tjänstegaranti för de ärenden som hanteras av statliga och kommunala tjänstemän gentemot enskilda och företag för att garantera kvalitet och att ärenden hanteras inom rimlig tid.

Och det är därför det behövs ett nytt ledarskap för Sverige!

Kent Folkesson (C)
distriktsordförande Skaraborg och riksdagskandidat.

 

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.