Tisdag 3 oktober 2023

Känner för få äldre inom kommunal vård till Patientnämnden?

När jag var ledamot av Patientnämnden i Skaraborg åren 2007 – 2010 upplevde jag att det lades mycket kraft på att informera om att patientnämndens klagomålshantering gäller såväl regionens vård som kommunernas. Nu är jag nybliven ledamot av Östra patientnämnden i regionen och inser att informationen inte når fram till kommunens vårdtagare på samma sätt som regionens. Cirka 15 procent av befolkningen i Västra Götaland är 70 år eller äldre. Rapporten ”Äldres röster om vården” är en sammanfattning av de klagomål som kom in under första halvåret 2022. 70 år och äldre står för 26 procent av den totala mängden utförd vård i regionen. Av klagomålen till patientnämndernas kansli i Västra Götalandsregionen var 20 procent patienter i den åldersgruppen. Flera upplevde sig behandlade efter sin ålder i stället för förutsättningar och behov. En del patienter kände sig diskriminerade, då värdet för dem är  att upprätthålla ett aktivt och socialt liv.

Sedan jag senast var ledamot i patientnämnden har mycket hänt på läkemedelssidan. Förskrivning av läkemedel till personer över 75 år har ökat med nära 70 procent under de senaste 20 åren enligt äldrerapporten. Ju fler läkare som möter en patient desto flera läkemedel skrivs ut. Detta kan också leda till akuta inläggningar av äldre på sjukhus. Trots att psykisk ohälsa är vanlig bland äldre kommer få klagomål om denna vård till patientnämnden.

Man skiljer på biologisk ålder där graden av åldrande fysiskt och mentalt är grundläggande. Kronologisk ålder anger bara hur många år en person har levt. Enligt prioriteringsordningen är det den biologiska åldern som ska styra den medicinska bedömningen och inte den kronologiska.  I rapporten framkommer att det uppstår svårigheter när patienter skrivs ut utan tillräcklig planering eller kommer hem för snabbt med risk för återinläggning

Det som känns underligt är att patientnämnden som finns till för såväl den kommunala vården som regionens primär- och sjukhusvård under de senaste åren bara haft cirka två procents klagomål från den kommunala vården. Och att det ofta är någon närstående i hemsjukvården som anmäler. De som vårdas i kommunen är ofta rädda att den fortsatta vården eller bemötandet ska påverkas om de för fram klagomål. Äldre är också mindre benägna att klaga, visar det sig. Min fråga är om våra äldre alltid är så nöjda eller om det handlar om att vetskapen att de har möjlighet att säga ifrån inte kommer fram till dem?

Ulla-Britt Hagström (L), ledamot av patientnämnden

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.