Söndag 12 juli 2020

Klockan tickar för gruvan vid Havsmon

Det har under de senaste åren förts en intensiv debatt i Karlsborgs kommun om den eventuella etableringen av en koboltgruva vid den södra änden av sjön Unden.

Vad många kanske inte tänker på är att klockan tickar för gruvan om det nu ska ske en undersökning enligt gällande tillstånd. Tillståndet går nämligen ut den 17 oktober i år.

Innan en undersökning kan starta är det dessutom ett antal saker som måste ske. Företaget måste förutom sitt undersökningstillstånd också göra upp en så kallad Arbetsplan enligt Minerallagen. Förslaget på Arbetsplan ska skickas till berörda fastighetsägare innan den antas.

Om berörda fastighetsägare inte går med på planen kan prospekteringsbolaget skicka den till Bergsstaten och begära att den fastställs där.

Bergsstaten har mandat att medge undersökningar även inom detaljplanerat område och upp till 200 meter från ett bostadshus. Fastighetsägarna har dock möjlighet att överklaga ett sådant fastställelsebeslut till Mark- och miljödomstolen. Det är alltså fortfarande en lång resa kvar för prospekteringsbolaget.

Det bolag som nu innehar Undersökningstillståndet heter EUCO Resources Sweden AB. Det är i realiteten ett brevlådebolag registrerat i Sverige med en c/o adress i Hedemora. Bolaget saknar telefon, men har en svensk sk ”delgivningsman”.

Bolagets styrelseordförande är en engelsman. De övriga två ledamöterna är från Tjeckien. Av det som går att utläsa på nätet så verkar bolaget sakna tillgångar i Sverige. Något som knappast känns betryggande om problem skulle uppstå under prospekteringen.
Sverigedemokraterna har skickat en inbjudan till bolaget att komma ner till Karlsborg och lämna information om sina framtida planer för Havsmon. Detta för att berörda markägare, allmänhet och kommun ska få möjlighet att få information ställa frågor till bolagets representanter. Sverigedemokraterna har i inbjudan erbjudit sig att ordna lokal och sköta om annonsering i lokaltidningarna.

Efter tre veckor och påstötning till bolagets svenska delgivningsman så har vi nu fått svar. Dialog pågår nu mellan delgivningsmannen och bolaget om informationsmötet. Om man verkligen har för avsikt att starta en prospektering inom angiven tidsram är det inte mer än rimligt att man ställer upp och lämnar information om och diskuterar denna med berörda markägare och allmänhet, något som man enligt de etiska reglerna för den svenska branschorganisationen för gruvföretag, SWEMIN, är skyldiga att göra.

Nu är gruvan vid Havsmon inte den enda tilltänkta gruvan som planeras runt Vättern. Går man in och studerar Bergsstatens karta över utfärdade Undersökningstillstånd så finns det ett stort antal sådana runt Vättern. Förutom gruvan i Norra kärr utanför Gränna, som det varit mycket publicitet runt, så finns det tio Undersökningstillstånd utfärdade bara inom Askersunds kommun. Nio är fortfarande giltiga. Ytterligare finns inom Motala kommun.

Det verkar vara en omfattande verksamhet som på något sätt smugit under radarn. Där finns såväl svenska som utländska bolag involverade.

Placeringen av dessa gruvor innebär en minst lika stor risk för Vätterns vatten som eventuella gruvor i Havsmon och Norra Kärr. Det börjar bli dags för innevånarna i Askersund och Motala att engagera sig i diskussionerna kring etableringen av gruvor kring Vättern.

Stefan Hallberg
Sverigedemokraterna Karlsborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.