Onsdag 30 november 2022

Kostnader för invandringspolitik

Socialnämnden i Karlsborgs kommun har vid senaste sammanträdet prognoserat ett ekonomiskt underskott för 2018 på nästan 11 mkr. För 2019 är prognosen ännu sämre. En stor del av underskottet är följden av att kommunen nu tar över ansvaret för kostnaderna när det gäller den förda invandringspolitiken.

I en nyligen släppt rapport från Finansdepartementets ESO-grupp, 2018:3, konstateras att årskostnaden för en nyanländ är ca 74 000 kr per år, men att det kan finnas dynamiska, underförstått positiva effekter, som man inte räknat med. Det kanske det gör, men det finns också negativa effekter, t ex kriminalitet bland nyanlända, som inte heller räknas med, vilket bör tas med i bedömningen.

En nyanländ sägs leva i Sverige ca 58 år. Sannolikt härrör detta värde från en undersökning som gjordes i Norge 2015, där livstidskostnaden för en flykting uppskattades till 4,3 miljoner kronor. Ett värde som av nationalekonomen Tino Sanadaji bedömts som rimligt även för Sverige.

Delar man 4,3 miljoner med 74 000 så får man just 58 år, så värdet förefaller relevant. Sverige har sedan 1980 tagit emot 2,3 miljoner människor. Med en livskostnad på 4,3 miljoner så skulle det innebära en kostnad för skattebetalarna på 9890 miljarder. Statsbudgeten är idag drygt 900 miljarder så kostnaden motsvarar alltså ungefär 11 statsbudgetar och med ständigt ökande kostnader ju fler som kommer till Sverige.

Om tidsspannet är 58 år motsvarar det ca 20 % (11/58) av statsbudgeten, dvs 180 miljarder kronor per år. Frågan är om denna siffra är rimlig.

Om vi återvänder till den förra rapporten från ESO-gruppen, 2009:3, så finns de där framtagna kostnaderna framräknade till kostnadsläget februari 2014 av nationalekonomen Jan Tullberg. JT beräknar då den årliga kostnaden till 127 miljarder per år. Sedan den beräkningen har det skett ett antal saker. Anslagen har höjts kraftigt både för Migrationsverket och Arbetsförmedlingen och vi har dessutom haft en migrationskris under 2015. Att de 127 miljarderna som JT beräknade skulle ha ökat till 180 miljarder per år år 2018 förefaller därför helt rimligt.

Lägger man dessutom till ökad kriminalitet och så kallade”undanträngningskostnader” blir kostnaderna sannolikt ännu högre.

I decennier har förespråkarna för svensk invandringspolitik hävdat att detta lönar sig. På senare tid med tillägget ”på lång sikt”. Svensk invandringspolitik har hittills inneburit att man förlorat nästan 10 000 miljarder av investeringar i svensk välfärd. Den siffran är något att fundera över när regeringen inför valet redovisar de investeringar man planerar att göra i svensk välfärd. De måste närmast betraktas som växelpengar. Väljarna borde innan valet ställa frågan till de politiker som hävdar att detta lönar sig när ”på lång sikt inträffar”.

Stefan Hallberg
1:e vice ordförande SD Karlsborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.