Onsdag 21 oktober 2020

Länsstyrelsen tar angreppen av granbarkborre på allvar

I en debattartikel i Skaraborgsbygden den 9 oktober påstår Johan Abrahamsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Mariestads kommun, och riksdagsledamoten Sten Bergheden (M) att stora områden som är naturreservat idag lämnas vind för våg. De menar också att denna avsaknad av skötsel lett till att åtskilliga privata skogsägare har fått se sin skog bli angripen av granbarkborrar. De menar vidare att Länsstyrelsen och staten ska följa Skogsstyrelsens rekommendationer om vad man ska göra för att minimera spridningen av granbarkborrar.

Länsstyrelsen tar de stora angreppen av granbarkborre i södra Sverige på stort allvar och arbetar efter de riktlinjer som Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har tagit fram. Länsstyrelsen deltar i samverkansprojektet ”Stoppa borrarna” tillsammans med Skogsstyrelsen, skogsföretag och andra organisationer.

Men Länsstyrelsens ansvar för skötseln av ett naturreservat är inte detsamma som det ansvar markägare har för skötsel av produktionsskog. Skogsvårdslagen gäller formellt inte i skyddade områden. Där gäller ett annat regelverk och andra målsättningar.

I motsats till vad Johan Abrahamsson och Sten Bergheden påstår har Länsstyrelsen arbetat intensivt med både inventering av angrepp och åtgärder i många av länets naturreservat under de senaste två åren. I många fall i direkt samverkan med angränsande privata skogsägare.

Åtgärderna omfattar till exempel uttag eller barkning av färska vindfällen, fällning och fräsning av angripna träd samt tidigarelagd avverkning av angripna granbestånd där beslut och skötselplaner så tillåter

Men Länsstyrelsen genomför exempelvis inte avverkning av gran när det strider mot syftet med naturreservatet, eller där åtgärder inte bedöms göra någon nytta för att bekämpa granbarkborren. I flera av dessa naturreservat ser vi nu också avklingande angrepp.

Det finns fall i länet där barkborreangrepp i naturreservat har bidragit till angrepp i angränsande produktionsskog. Men på motsvarande sätt finns det exempel på angrepp av granbarkborre i produktionsskogen som har bidragit till angrepp i naturreservat. Vi försöker ha en öppen dialog med privata skogsägare som anser sig drabbade.

I debatten om naturreservatens inverkan på spridningen av granbarkborre är det på sin plats att påminna om att endast drygt en procent av länets granar återfinns i naturreservat. Den överväldigande mängden granar finner man i produktionsskogar – stora områden med enbart gran som utgör grogrunden för nya stora barkborreangrepp när nästa värmebölja eller storm slår till.

Sven Swedberg
Naturvårdsdirektör
Länsstyrelsen Västra Götaland

 

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.