Onsdag 7 juni 2023

Låt forskningsfrågorna ta plats i politiken

Forskning och innovation är avgörande för vår framtid. Ändå lyser de forskningspolitiska frågorna med sin frånvaro i debatten inför valet. Det är både märkligt och oroväckande.

För att vi ska klara digitalisering, klimatomställning och kommande pandemier krävs kunskap, och det finns en tydlig koppling mellan forskning, tillväxt och välstånd.

Kunskap är en förutsättning för att konkurrera på världsmarknaden. Näringslivet, som står för 75 procent av investeringarna i svensk forskning och utveckling, har en hög andel forskare bland sina anställda. Varje forskarutbildad leder till fler arbetstillfällen.

Men dåliga arbetsvillkor inom högskolan hämmar forskningen, visar en enkät som Naturvetarna gjort. Våra forskarmedlemmar vittnar om otrygga anställningar, låga löner och svårigheter att kombinera arbete och familj.

Framgångsrik forskning bygger på stabilitet och kontinuitet. Det behövs mer medel till forskning, både i form av basanslag och fria forskningsmedel. Fler unga som intresserar sig för naturvetenskap och ser forskning som en möjlig karriär. Fler vägar till forskning genom mer samverkan mellan högskola och näringsliv. Vi måste också välkomna utländska forskare som vill bidra med sin expertis i Sverige.

Därtill måste vi se till att forskningen kommer till nytta i samhället. Genom grundforskning på landets universitet, utveckling av nya läkemedel, biobränslen, mer miljövänliga produkter och klimatsmarta städer.

Under våren har vi mött representanter för forskningsintensiva företag, lärosäten och samtliga riksdagspartier för att ta del av deras bild av vad som krävs för att vi ska ha en naturvetenskaplig forskning i världsklass.

Till vår glädje verkar det finnas stor samstämmighet både när det gäller vikten av naturvetenskaplig forskning för en hållbar samhällsutveckling och vilka åtgärder som behövs för att vi ska fortsätta vara en innovationsnation att räkna med. Nu gäller det att gå från ord till handling!

Per Klingbjer
Förbundsdirektör Naturvetarna

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.