Onsdag 31 maj 2023

Natoövningar i Sveriges dricksvatten måste stoppas

Vattenbristen är redan före sommaren stor i delar av Europa. Läget är akut till följd av klimatförändringarna och man vet inte hur dricksvattnet ska räcka till alla. Men den svenska försvarsledningen och Regeringskansliet vill bjuda in alla Natoländer att öva i dricksvatten och skyddad natur i Sverige – helt utan begränsningar. Detta kan inte tillåtas! Regeringen måste avvisa förslaget till ny undantagsparagraf som Klimat- och näringslivsdepartementet har skickat ut på remiss.

Försvarsmakten vill upphäva miljölagstiftning och låta Natoländer genomföra krigsövningar i Sverige utan ny miljöprövning. Natoländernas flygplan och ammunition ska likställas med svenska, även om de bullrar mer eller ammunitionen innehåller förbjudna ämnen som till exempel utarmat uran. På försvarsledningens uppmaning föreslår regeringskansliet en ”tillfällig åtgärd”: under ett år upphävs alla villkor och försiktighetsmått som finns i gällande miljötillstånd, när försvaret samövar med andra länder. Därefter kan ett mer omfattande undantagstillstånd vara på plats.

I Vättern har Försvarsmakten bland annat ett gammalt tillstånd från 1997, som tillåter att stridsflygplan skjuter 1000 skott/år rakt ut i sjön utanför Breviks badplats Enebågen. Försvarsmakten har ansökt om en kraftig utökning av flygskjutningar till 69 000 skott/år, men ännu har ansökan inte beviljats bland annat på grund av att det strider mot Natura 2000-reglerna och EU:s vattendirektiv.

Efter Sveriges ansökan om medlemskap i Nato får Försvarsmakten allt fler förfrågningar från Nato-länder om att få öva krig i Sverige och bland annat använda Vättern som skjutmål. Men att i klimatkrisens och vattenbristens tid använda en av Europas bästa dricksvattenkällor som militärt skjutmål är oförsvarligt. Ett generellt undantagstillstånd under drygt ett års tid, innebär en akut risk för att försämra dricksvattnets kvalitet och skada sjöns känsliga ekosystem. Regeringen måste avvisa förslaget om undantagsparagraf.

Vi uppmanar samtliga kommuner som har Vätternvatten att delta i remissen. Enligt produktansvarslagen är kommunen ansvarig för att dricksvattnet som levereras är rent och hälsosamt. Kommunen kan alltså bli skadeståndsskyldig om vattnet förorenas av militära övningar. Att inte utnyttja rätten att yttra sig i remissförfarandet kan vara en försvårande omständighet. Remissvar kan skickas till Regeringskansliet fram till den 5 maj.

Elisabeth Lennartsson

Ordförande Aktion Rädda Vättern

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.