Lördag 17 november 2018

Naturbruksförvaltningen svarar om APL

Med anledning av insändare från André Braun i Skaraborgsbygden 2018-05-11

Under flera år har Naturbruksförvaltningen haft ett särskilt fokus på att utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet (APL). Vi har en organisation med personal som har det som sin huvudarbetsuppgift, alternativt del av tjänst, att säkerställa att vi ger eleverna de bästa förutsättningarna och att vi följer de förordningar som styr APL.

Under 2013 utarbetades den rutin som inom förvaltningen reglerar hur vi organiserar vår APL.  Senaste revideringen skedde under 2017 och efter innevarande läsår kommer ytterligare en revidering att ske inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Det är denna rutin som under 2017 granskades av regionens revisorer utifrån att säkerställa att den uppfyller de lagkrav som finns kring APL-verksamheten. Revisorerna konstaterade att det inte finns brister i rutinen.

På Naturbruksprogrammet ingår minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande. Den görs oftast på ett företag eller organisation. APL är en del av skolans yrkeskurser där APL-platser väljs utifrån de kursmål som elever skall uppnå i de pågående kurser som eleven läser.

Nuvarande APL går inte att jämföra med tidigare praktikperioder som elever på yrkesprogrammen hade där elever ibland fick utföra allt för enkla och ibland enformiga arbetsuppgifter. Den tiden är sedan länge förbi. Numera utgår innehållet på APL från kursmålen som reglerar vad eleven ska lära sig under sin utbildning. Kursmålen och elevens arbetsmiljö följs upp i trepartssamtal mellan handledare, elev och yrkeslärare vid besök ute på APL platserna.

Maria Kvarnmarker,
kommunikationschef
Naturbruksförvaltningen
Västra Götalandsregionen

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.
  • Mikael_Horseworker

    Det är tämligen märkligt att Maria Kvarnmarker i det här medvetet undviker att nämna ”Riskbedömningarna”. Alltså de som skall utföras som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och som enligt Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter skall vara skriftliga och dokumenterade. Dokument som även Skolverket ställer krav på att de skall finnas inför elevernas APL (praktik).

    Varför finns inte dessa dokument på Naturbruksgymnasiumen? Varför vägrar Maria Kvarnmarker med flera på Naturbruksförvaltningen och Naturbruksgymnasiumen svara på frågor rörande dessa dokument? Dokument som även skall delges till skyddsombud och elevskyddsombud? Hur kommer det sig att den revision som Maria Kvarnmarker hänvisar till medvetet undlät att kontrollera just riskbedömningarna fast revisionen särskilt informerats om dessa dokument?

    Varför undviker förtroendevalda, chefer och tjänstemän inom Västra Götalandsregionen att besvara direkta frågor och använder sig av sekretess för att undvika en granskning rörande vilket ansvar man tar för arbetsmiljön och elevernas säkerhet och trygghet?

    Maria Kvarnmarker, redovisa riskbedömningarna. När du gjort det så kan vi börja bygga förtroende för dig och dina medarbetare.