Söndag 5 februari 2023

Planförslag i Karlsborg måste invänta PFAS-sanering

Karlsborgs kommun vill planera ett nytt industriområde. Men en del av området är förorenat av de hälsofarliga så kallade evighetskemikalierna PFAS. Aktion Rädda Vättern anser att planarbetet måste avbrytas. En grundlig sanering av flygplatsen och Kärnebäcken måste först genomföras.

Karlsborgs kommun vill skapa plats för industrier i Åsenområdet söder om tätorten mellan 49:an och Bottensjön. I planbeskrivningen står det: ”Området berörs inte av någon förorenad mark”.

Fel! Kärnebäcken går genom området. Eftersom bäcken i decennier har forslat PFAS-kemikalier från Karlsborgs flygplats till Bottensjön är bottensediment och strandområden förorenade. Forskare vid Örebro universitet har undersökt alla väsentliga tillflöden till Vättern och har konstaterat att Kärnebäcken är en av de värsta källorna till PFAS-förorening av Vättern. Bäcken behöver dessutom muddras med jämna mellanrum och förorenade muddermassor har hanterats i omgivningen.

Att Kärnebäcken transporterar förorenat vatten från den PFAS-förgiftade flygplatsen ut i Bottensjön och Vättern har väl knappast undgått någon? Rekordhöga halter av PFAS 4 har uppmätts i grundvattnet under en av flygplatsens brandövningsplatser: 2 411 430 nanogram/liter. Det danska gränsvärdet för dricksvatten är 2 ng/l.

Om planområdet bebyggs och får stora asfalterade ytor kommer varje kraftigare regnskur tillföra extra mycket giftiga kemikalier ut i Bottensjön genom att riva upp och dra med sig förorenat bottenslam från Kärnebäcken.

Enligt försvarets beräkningar sprider sig föroreningarna från flygplatsen i riktning mot planområdet och Bottensjön, både långsamt via grundvattnet och snabbt via Kärnebäcken. Utredningarna är dock inte klara. Bara en av de många kraftigt förorenade platserna inom flygplatsområdet har undersökts mer noggrant.

Som fastighetsägare måste kommunen nu i samverkan med Försvarsmakten bidra till att snarast genomföra en genomgripande sanering av Karlsborgs flygplats, innefattande även hela Kärnebäcken med dess förorenade strandzoner och sediment. Först när ansvariga stoppar det pågående kemikalieläckaget kan det bli möjligt att gå vidare med planförslaget. Detta har Aktion Rädda Vättern meddelat kommunen i plansamrådet som avslutades den 12 december.

 

Elisabeth Lennartsson

Ordförande Aktion Rädda Vättern

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.