Tisdag 30 november 2021

Så kan alla elever få tillgång till läromedel

Bristen på läromedel bidrar till att var fjärde grundskoleelev i Västra Götaland inte klarar kunskapskraven. Ändå präglas läromedelsdebatten av en dragkamp mellan analogt och digitalt. Fokus borde ligga på att ge Västra Götalands lärare och elever rätt förutsättningar.

Nyligen publicerade regeringen Läromedelsutredningen, som sätter ett efterlängtat fokus på elevers rätt till läromedel. I dag avgörs tillgången till läromedel nämligen i alltför hög grad av var du bor, vilken skola du går i och vilka ämnen du läser.

Bristen på uppdaterade, objektiva och tillgängliga läromedel bidrar till att Sverige missar målet om en likvärdig skola, och var fjärde elev som går ut grundskolan i Västra Götaland uppnår inte kunskapskraven i alla ämnen.

Tyvärr ger utredningen sken av att den tryckta boken är lösningen på skolans utmaningar. Men det är inte formatet som är viktigt, utan lärarens möjlighet att välja det som passar eleverna. Digitala läromedel möjliggör individanpassning, något studier har visat är extra effektivt för elever med särskilda behov. Digitala böcker gör även elever motiverade till läsning och ökar deras uppmärksamhet, ordinlärning och engagemang. Att läsa på papper ökar däremot förståelsen för berättelsen.

För oss på NE är det självklart att både digitala och analoga läromedel behövs. I stället för att bråka om format bör vi fokusera på att ge Västra Götalands elever och lärare en likvärdig undervisning med kompletta läromedel i alla ämnen och årskurser. Vi vill därför följande:

1. Säkra likvärdigheten
NE ser det som en självklarhet att lärare ska ha inflytande över läromedelsinköp. Däremot är det ingen garant för likvärdighet. Ett sätt att säkra läromedel i alla ämnen är en central styrning av inköpen, där rektorer och lärare ges stort inflytande i processen.

2. Lyfta lärarnas kompetens
Skolverket konstaterar att många lärare saknar kunskap om hur digitala lösningar ska användas i undervisningen. Vi efterlyser en bred satsning på att lyfta lärarnas digitala kompetens.

3. Mäta räckvidden
Utredningens förslag om att mäta tillgången till läromedel i inköpskostnader riskerar att leda till att dyrare läromedel värderas högst, oberoende av innehåll. Tillgången till läromedel bör i stället mätas i hur många elever som nås.

Läromedel är avgörande för att väcka nyfikenhet och sprida kunskap. Nu bör regeringen arbeta för att alla elever och lärare i Västra Götaland ska ha möjlighet till en motiverande, individanpassad och jämlik undervisning.

Fredrik Bengtsson
VD, kunskaps- och läromedelsföretaget NE (Nationalencyklopedin)

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.