Tisdag 3 oktober 2023

Säger L och KD i Skara ja eller nej till de nya jobben?

Skaraborg är idag en aktör som har en ledande position i den gröna omställningen.

Nya etableringar innebär möjligheter till tillväxt och utveckling i hela vår region, som kan garantera jobb, välfärd och hållbar livskvalitet för invånarna. Att ta rätt politiska beslut i rätt tid kommer att bli helt avgörande för vilka kommuner och vilka samarbetsorgan som blir de stora vinnarna i den framgångsresan.

Det finns utmaningar som måste övervinnas genom gemensamt arbete och gemensamma förhållningssätt. I Skaraborgs Kommunalförbund har man därför arbetat fram ett uppdrag för ett gemensamt arbete mellan Skaraborgs kommuner för att öka tillgången till el och energi. I förslaget stod att underlaget ska kunna utgöra grund för varje kommuns egen energiplanering och ge stöd för likalydande målformuleringar och planeringsdokument som bl.a. ska möjliggöra större etableringar genom ”vindkraft och solkraft, på längre sikt även genom kärnkraft”.

Övriga kommuner i Skaraborg var överens om formuleringen, men i Kommunfullmäktige informerade Gunilla Druve Jansson på fråga från oppositionen att hon initierat en ändring av texten så att kärnkraften ska nedgraderas genom en omskrivning. Eftersom Kommunalförbundet inte arbetar partipolitiskt utan genom konsensus jämkade sig kommunerna kring Gunilla Druve Janssons krav. Gunilla Druve Janssons ändringskrav var dock inte förankrade med oppositionen i enlighet med det arbetssätt Druve Jansson själv fastslagit, och inte heller i Kommunstyrelsen vilket KS fick en uppskattad ursäkt för av Druve Jansson, som dock ändå ämnar stå fast vid sitt krav i Kommunalförbundet.

Gunilla Druve Janssons markering att Skara har en avvikande syn på kärnkraft har tidigare också framgått av den centerstyrda vänsterledningens beslut att betala nästan 1miljon för att i efterhand köpa Naturskyddsföreningens certifiering ”Bra miljöval” för kommunens el, en certifiering som utesluter kärnkraft.

I Skara kommuns miljöstrategi från 2017, beslutad under dåvarande rödgröna styret, står att ”enbart förnybar el ska användas i Skara kommuns egna fastigheter och lokaler”. Detta är dock inte en del av strategins nuläge utan återfinns under rubriken ”delmål”, och är alltså ett mål att jobba mot, inte ett tvingande i nuet. Trots detta beslutade man alltså att lägga 1 miljon som inte finns i budget på att köpa ett certifikat vars syfte är att motverka kärnkraft, motverka upprätthållande av kärnkraftsproduktion och investeringar i kärnkraft.

Enligt IEA, International Energy Agency, svarar kärnkraften för 60% av de senaste årens minskade koldioxidutsläpp. IEA lyfter satsningar på upprätthållande och tillskapande av kärnkraft som den säkraste källan till möjlighet att nå de globala klimatmålen.

Liberalerna säger ” Bara kärnkraften är planerbar, fossilfri och kan byggas ut i stor skala. Vi behöver den.” och framhäver att de politiska mål och beslut som begränsar utveckling av kärnkraft måste ändras. Karl-Gustav Bynke, gruppledare (L) har också i Kommunstyrelsen lyft att utvecklingen av SMR är positiv och intressant. Kristdemokraterna säger ” Vi vill att befintliga reaktorer ska livstidsförlängas och starta processen med att bygga nya reaktorer. Det är viktigt att forskningsmedel även kommer kärnkraften till del. Vi förespråkar en svensk färdplan för en ny kärnkraftsgeneration, den så kallade fjärde generationen, som inkluderar frågan om en svensk forskningsanläggning.” Kristdemokraternas tillförordnade gruppledare i Skara har offentligt uttalat sig om Finland som föregångsland som löst det akuta energibehovet genom kärnkraft.

Skaraborgs kommunalförbund ska nu ta fram ett gemensamt planeringsuppdrag för kommunernas energiförsörjning. Detta ska sedan förankras i varje kommun. Skara kommun ska dessutom 2025 ta fram en ny miljöstrategi när den gamla löper ut. Båda dessa dokument kommer att avgöra om Skara kommun ska fortsätta motverka kärnkraft, eller bidra till den hållbara energiproduktionen med alla tillgängliga medel.

Vi vill därför fråga Liberalerna och Kristdemokraterna i Skara om de tänker ställa sig bakom en politik som försvårar eller omöjliggör investeringar i, och användning av, kärnkraftsproducerad energi i Skara kommun? Kommer L och KD att ge sina väljare beskedet att de tydligt står upp för hållbar, fossilfri energi d.v.s. även kärnkraft? Att man kommer att säkerställa att detta blir tydligt i Skaras plan för energiförsörjning och nya Miljöstrategi, där L och KD kan bilda en stabil majoritet för detta genom att samverka i sakfrågan med M och SD? Främst KD kan ju enkelt göra detta då man enligt utsago blivit lovad en vågmästarställning av den politiska ledningen. Eller är att fortsätta vika ner sig för C, V och Mp och motverka kärnkraft ett pris man är beredd att betala för att stödja en Centerstyrd rödgrön ledning i Skara?

När Volvo, Vattenfall och LKAB besökte Skaraborg lämnade de ett tydligt besked: Den kommun som säger nej till energiproduktion säger nej till jobben.

Invånarna, företagarna och de som har planer på ett etablera sig i Skara är värda ett tydligt svar:

Vad säger Kristdemokraterna och Liberalerna i Skara?

 

Ove Berlin, Sverigedemokraterna i Skara

Ylva Pettersson, Moderaterna i Skara

 

 

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.