Fredag 20 juli 2018

Skogen ska förvaltas av aktiva skogsägare

Ett hållbart skogsbruk kräver långsiktiga och tydliga spelregler som uppmuntrar skogsägaren att bruka sin skog. Skogsvårdslagsutredningen som nu lämnats över till regeringen skapar istället en otydlighet som går ut över skogsägaren och hotar äganderätten.

Förslagen i utredningen innebär mer restriktioner och krångel för skogsägare. Dessutom kommer det bli resurskrävande för myndigheter och rättsväsende till ringa nytta för vare sig natur eller skogsägare.

Centerpartiet är kritiska till att utredaren vill göra det lättare för intresseorganisationer att överklaga ett avverkningsbeslut. Vi anser inte att det är rimligt att personer som inte ens har en lokal anknytning till platsen där det ska avverkas kan stoppa en avverkning.

Det man äger och förvaltar vårdar man. För Centerpartiet är äganderätten en grundmurad rättighet. Den svenska skogen ska även fortsatt brukas enligt principen frihet under ansvar. Skogsnäringen ska utvecklas, samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras.

Äganderätt och egendomsskydd ska beaktas vid myndighetsbeslut. Om staten gör anspråk på mark ska fastighetsägaren ha rätt till en rimlig ersättning.

Rättsosäkerheten kring tillämpningen av Art- och habitatdirektivet och Fågeldirektivet har fått olyckliga konsekvenser för svenska skogsägare. Flera rättsfall har fått stor uppmärksamhet och Centerpartiet anser att den svenska implementeringen av EU-direktiven måste ses över.

De som bor i bygden ska ha möjlighet att äga och bruka skogen som omger dem. Men skogsbruk drivs ofta av småföretagare med begränsade ekonomiska resurser. Jordförvärvslagen infördes för att hindra att större bolag konkurrerar ut små ägare. Den bör behållas.

Statligt ägda Sveaskog ska sälja ut delar av sitt skogsinnehav fram till 2018. Centerpartiet ser gärna ytterligare försäljning efter det, men i sådan takt att det inte stör marknaden.

Den svenska skogen skiljer sig mycket från exempelvis den portugisiska eller grekiska. Det är vi i Sverige som förstår svenskt skogsbruk som också ska besluta om hur skogen ska skötas. Därför vill Centerpartiet att skogspolitiken ska bestämmas i Sverige, inte i EU.

 Kent Folkesson (C)
distriktsordförande Skaraborg

Anders Karlsson (C)
kretsordförande Mariestad

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.