Onsdag 21 oktober 2020

Svar till Sven Swedberg: Syns inte i de angripna reservaten

Det är bra att länsstyrelsen tar granbarkborrens angrepp i naturreservaten på allvar, men tyvärr syns inte detta ute i de angripna reservaten. Där ökar angreppen och spridningen till kringliggande skogsfastigheter är uppenbar vilket drabbar enskilda skogsägare hårt i deras kamp mot granbarkborren.

Det är knappast den utvecklingen av reservaten Sveriges skattebetalare hade förväntat sig av skötsel av värdefulla biotoper.

Vi vet redan att skötseln av naturreservaten är annorlunda mot vad man begär av enskilda skogsägare när det gäller granbarkborren, och det är just det problemet som vi försöker belysa i vår tidigare debattartikel. Reservatens skötsel och bekämpning av granbarkborren är inte tillräckligt och det bidrar till en förökning av granbarkborrar som sedan sprider sig till grannfastigheter.

Och problemet är just att staten, regeringen och länsstyrelsen jobbar efter gamla riktlinjer och krav vilket ger stora angrepp och att skogen dör i reservaten. Här borde regeringen agerat med större kraft och sett över regelverk och mer aktivt bekämpat granbarkborrens framfart i reservaten.

Att länsstyrelsen inventerat och åtgärdat några av sina reservat är ju långt ifrån tillräckligt. Två av dessa reservat som länsstyrelsen tydligen har hoppat över ligger i Mariestad nämligen Hästhagen och Onsö. På dessa reservat är skötseln bristfällig och där är både vindfällen och den stående skogen hårt angripen av granbarkborre. De nedblåsta träden medför, utöver yngelplats för granbarkborre, dessutom att stigar och vandringsleder är obrukbara. Det arbete och skötsel som tidigare skogsägare i generationer har gjort i områdena och som har skapat dessa höga naturvärden håller just nu på att gå förlorade. Denna brist på skötsel har gjort att de ursprungliga naturvärdena nu hotas. Vi föreslår att vi och länsstyrelsen snarast gör ett gemensamt besök på dessa två reservat för att på plats se granbarkborrens angrepp.

Swedberg försöker förminska problemen och menar att reservaten inte är mer än någon procent av granbeståndet i länet men då borde det väl heller inte vara så svårt för länsstyrelsen att hinna sköta om sina reservat? Att angreppen skulle minska i reservaten, är ju inte så konstigt för när granskogen i reservatet är döda minskar med automatik angreppen av granbarkborren just där, men det hindrar inte granbarkborren att då fortsätta över till grannfastighetens granskog. Självklart måste staten, regeringen och länsstyrelsen ta ett mycket större ansvar för att granbarkborren verkligen bekämpas i reservaten.

Lika självklart borde statliga reservat vara ett föredöme i skötsel och bekämpning av granbarkborrar och inte en yngelplats för nya granbarkborrar. Det är bra att länsstyrelsen svarar på debattartiklar över statens ansvar även om man kan tycka att tiden och kraften istället borde ha lagts på en ökad bekämpning av granbarkborren. Vi hälsar länsstyrelsen välkomna ut till reservaten Hästhagen och Onsö för att på plats kunna se hur verkningsfullt länsstyrelsen har skött granbarkborrebekämpningen hittills. Om staten ska äga reservat så ska man också sköta dem.

Johan Abrahamsson (M)
KS-ordf. och förbunds-ordf.

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot Skaraborg

 

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.