Tisdag 25 juni 2019

Svensk mineralförsörjnings paradox

Kan vi på någons bakgård, i Sverige, få utvinna nödvändiga malmer där de finns?

Om vi i ett välmående Sverige inte är beredda till några egna regionala uppoffringar och till
att ta ansvar för vår egen miljönota, vem ska vi då parasitera på och utnyttja för att kunna
bibehålla vår egen välfärd och för att kunna genomföra den s.k. ”gröna omställningen”, till
ett helt fossilfritt samhälle, som miljörörelser och vissa politiska partier aktivt drivit och
driver?

Med beaktande av de nationalistiska och regionala protektionistiska strömningar som nu
råder i Sverige kan man dra slutsatsen, att miserabla infrastruktur-, livsmiljö- och
socioekonomiska förhållanden i andra länder är deras problem, och ingenting som vi, i
Sverige, längre ska bry oss om. Den regionala protektionism som bland andra Region
Skånes regionråd gett uttryck för, och som en enig regionstyrelse står bakom, har nu
även i Sverige blandats med en aggressiv regional nationalism.

Som tydligt framgår av pågående debatter kan nu inte samma pådrivande krafter ens
acceptera att undersökningstillstånd för gruvprospektering utfärdas i deras närmiljöer
och/eller inom deras kommuner, regioner, med stöd av svensk lagstiftning.

Då den svenska självbilden är, som vanligt, att vi i alla sammanhang ska vara ett internationellt
ledande föredöme är det upprörande att tvingas notera dessa egoistiska och regionalt
protektionistiska strömningar om man beaktar, att vi för vår egen mineralförsörjning och
samhällsomvandling behöver metaller för bl.a. elmotorer, bränsleceller
(vätgasbränslecellsfordon), katalysatorer, energi- och batterimetaller, super-starka
magneter, aluminium-, koppar- och stålprodukter samt gödselmedel.

Berörda remissinstanser som i samband med bl.a. förslaget till ändringar i minerallagen
(1991:45), om bättre information och tydligare ansvar vid mineralprospektering (Proposition
2013/14:159), inte ens lämnat några remissvar (yttrat sig) eller haft några invändningar mot
lagändringsförslagen kräver, utan att rannsaka sig själva, först nu då de själva berörs att
minerallagen ska skrotas och riktar olika anklagelser mot Bergsstaten och bergmästaren,
som bara följt gällande lagstiftning vid utfärdande av undersökningstillstånd.

Kanske utgår de berörda ifrån att dagens ca. en (1) miljon barnarbetare inom gruvindustrin
enligt, ”The Child Labor Coalition”, ska utnyttjas för att säkerställa vår egen svenska
mineralförsörjning?

Länder med flest barnarbetare enligt ”Maplecroft’s Child Labor Index” är: 1 Eritrea; 2 Somalia; 3 DR Kongo (Kongo-Kinshasa); 4 Myanmar (Burma); 5 Sudan; 6 Afghanistan; 7 Pakistan; 8 Zimbabwe; 9 Yemen; 10 Burundi; 11 Nigeria.

Notera, att verksamheter får inte äventyra möjligheterna att uppnå den kvalitet på vattenmiljön som följer av EU-rätten (Bremerhaven-domen, mål C-461/13) och får inte medföra en försämring av vattenkvaliteten i strid med ett försämringsförbud.

Ett beviljat undersökningstillstånd och bearbetningskoncession innebär inte alls att Mark och miljödomstolens (MMD:s), rent juridiska, samlade tillståndsprövning för gruvverksamhet enligt miljöbalken, leder till tillstånd för gruvverksamhet. Varje prövning har sina egna förutsättningar och riksintresseområden. Domstolen gör sin egen bedömning i varje enskilt fall.

Claes-Erik Simonsbacka,
politiskt oberoende
Ingenjör och f.d. managementkonsult till gruvföretag med gruvverksamheter i Sverige,
Västafrika och Sydamerika.

 • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.
 • cesimons

  Vägledning för utvinning av icke-energimineral i Natura 2000-områden
  EC Guidance on undertaking new non‐energy extractive activities in accordance with Natura 2000 requirements

  https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/69b6d6c1-bfc1-4fe5-9252-08af20a95cfe/language-en

  Euromines har gjort en ”Guide to the Guide” med industrins kommentarer till EU-kommissionens guide (Natura 2000: A Guide to the Guide).
  (Euromines European Association of Mining Industries, Metal Ores & Industrial Minerals)

  http://www.euromines.org/files/publications/natura-2000-guide-guide.pdf

  En till svenska översatt guide till vägledningen Industrins kommentarer angående Europeiska Kommissionens vägledning för utvinning av icke-energimineral i Natura 2000-områden

  https://wwwsveminse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2016/08/guide-to-the-guide-natura-2000-svenska.pdf

  Mvh,

 • cesimons

  Alliansen underlät, att anpassa gruvlagstiftningen till hållbara verksamhets- och miljömål

  Alliansen beaktade inte under sina senaste regeringsår gruvverksamheternas effekter och vidtog inte genom lagstiftning nödvändiga åtgärder för att t.ex. förbättra villkoren för staten samt villkoren och rättssäkerheten för berörda markägare.

  Ständigt strängare lagkrav för bortskaffande av miljöfarligt avfall och förändrade offentliga förväntningar intensifierade trycket på gruvindustrin för att bli mer hållbar, men då antogs, i miljöns namn, en direkt hälso- och miljöskadlig lagstiftning, den s.k. ”Uranförbudet”, som applåderades av kommuner, regioner och miljörörelser. Men som nu direkt hindrar verksamhetsutövarna från att i all gruvproduktion kunna uppfylla grundläggande hälso- och miljökrav då det inte nu tillåts, att uranet blir en biprodukt och/eller får återvinnas ur avfall. Förbudet innebär, att betydande mängder radioaktivt och kemiskt toxiskt skadliga ämnen inte nu får tas omhand, utan blir till ett hälso- och miljöproblem för många generationer framöver.

  Med beaktande av ett nationellt helhetsperspektiv skall vi, förutom ökad återvinning, i största möjliga mån utvinna kritiska-, bas- och ädelmineraler ur våra mycket stora ytliga polymetalliska alunskifferdeponier i områden med redan dålig dricksvattenkvalitet, framför utvinning av enstaka mineraler i mindre och kanske mera vattennära och toxiska deponier.

  Citat av dåvarande Näringsminister Annie Lööf: “Svenska staten ställer sig sedan lång tid tillbaka positivt till etablering av gruvor i Sverige som skapar viktiga jobb”