Måndag 19 augusti 2019

Väckarklockan har ringt – det är dags att vakna!

Tack vare Kommunals medlemmar är svensk äldreomsorg i världsklass. De ser till att äldreomsorgen fungerar trots de brister och utmaningar som finns inom branschen. Underbemanning och brist på resurser har skapat stressiga arbetsplatser där det ofta saknas marginaler och återhämtning. Personalen får betala med sin hälsa och tillslut orkar man inte trots att viljan finns att stanna kvar på jobbet man i grund och botten trivs med och är proffs på. Men oattraktiva villkor har fler sidor – möjligheterna att locka fler till branschen minskar drastiskt. Det är en oroande utveckling med tanke på att andelen äldre över 80 år kommer att öka med 69 % de närmaste 20 åren.

Efter den ekonomiska krisen på 90-talet, med stora personalneddragningar, så har bristerna sakta men säkert smugit sig in i verksamheterna. Kommunerna begränsade resurser till äldreomsorgen medför låg bemanning och det påverkar både medlemmarna i Kommunal och de som behöver omvårdnad. Idag är till exempel hemtjänsten detaljstyrd. Varenda insats är tidsbestämd i minuter och ofta finns inget utrymme för något oförutsett. Det skapar stressiga arbetsplatser där många känner sig otillräckliga i mötet med de äldre. Andra uppgifter, till exempel rapportering och dokumentation, får ofta stryka på foten när tiden inte räcker till. Dessutom är både kompetensutveckling och friskvård sällsynta inslag i verksamheterna.

Med en redan underbemannad äldreomsorg och fler som blir äldre så måste något göras omgående. Sveriges kommuner behöver anställa omkring 50 000 undersköterskor och vårdbiträden de kommande 4 åren. Idag lämnar endast 2500 vård och omsorgsprogrammen varje år. Dessutom funderar var fjärde anställd idag på att lämna branschen på grund av en för stressig arbetsmiljö, låga löner och brist på stöd. Nu måste något hända och Kommunal ser flera åtgärder som behöver göras.

Det behövs:

– Ökade resurser. För att kunna leverera en fantastisk välfärd utan att behöva sätta sin egen hälsa på spel behöver Kommunals medlemmar fler kollegor, bättre arbetsmiljö och högre löner.

– Stoppa minutstyrningen i hemtjänsten. Arbetsmiljön i hemtjänsten är alltför stressig för både de anställda och de äldre när det sällan finns några marginaler.Genom att minska detaljstyrningen, tidspressen och antalet besök per dag kan man skapa förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö där sjukfrånvaron kan hållas ned och att flera väljer att stanna kvar och utbilda sig till undersköterska.

– Avskaffa allmän visstid. Idag är en av tre visstidsanställda i äldreomsorgen. Det påverkar tryggheten och kompetensen på arbetsplatsen men också individens möjligheter att planera sitt liv och känna trygghet i sin försörjning. Med trygga anställningar vågar fler satsa på ett yrke inom äldreomsorgen.

– Heltid. Att fler arbetar heltid är avgörande om vi ska kunna möta framtidens rekryteringsbehov och bidra till ett mer jämställt samhälle. Men för att fler ska vilja och orka arbeta heltid krävs en bra arbetsmiljö och scheman med tillräcklig återhämtning, utan delade turer och tät helgtjänstgöring. Vilket också måste innefatta våra oumbärliga timvikarier.

– Inför legitimering för undersköterskor. En undersköterskas arbetsuppgifter är komplexa och ansvaret stort. Idag saknas kriterier för vad en undersköterska kan och ska göra. Kraven på utbildning, kompetens och arbetsuppgifter för en undersköterska kan se helt olika ut från en arbetsplats till en annan. Det skapar osäkerhet och otydliga roller.  Med en yrkeslegitimation säkerställs undersköterskans roll, ansvar och befogenheter vilket är bra för patientsäkerheten och kvalitén i äldreomsorgen. Det gör även yrket mer attraktivt.

Jenni Moverare
avdelningsordförande Kommunal Vänerväst

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.