Måndag 16 juli 2018

Våra medarbetare står i centrum

Grönblå samverkan i Västra Götalandsregionen har under de senaste åren prioriterat medarbetarna på ett flertal sätt. Och glädjande nog kan vi konstatera att sjukskrivningarna går ner och att personalomsättningen har stannat av, att fler vill arbeta i Västra Götalandsregionen samtidigt som kompetensutvecklingsinsatserna ökar varje år.

Att kunna behålla och rekrytera personal inom sjukvården är en nyckelfråga för att sjukvården ska fungera. Att bemanna vissa tider på dygnet, som till exempel natten, är på många håll speciellt bekymmersamt. Därför har Grönblå samverkan gjort en satsning på en kvarts miljard kronor och infört en fördubblad ob-ersättning för de sjukvårdande yrkena i Västra Götalandsregionen. Signaler har redan kommit om att flera verksamheter redan upplever det som lättare att bemanna under natten och förhoppningsvis fortsätter detta när medarbetarna får den kompensation de är värda. Genom att premiera dem som tar de tuffa nattpassen kan vi också få fler att arbeta natt och därmed minska arbetsbördan för medarbetarna ute i verksamheterna.

Ob-ersättningen kommer inte lösa alla problem, därför arbetar vi på bred front för att bli en så bra arbetsgivare som möjligt. Dit hör en utveckling av handledaruppdrag, som innebär att regionen tar vara på den kompetens som finns hos dem som har stor kunskap om verksamheten, och för kunskapen vidare till dem som nyss börjat arbeta. Satsningen på betald utbildningen till specialistsjuksköterska är också en viktig del i detta arbete och vår ambition är att analysera satsningen för en fortsatt utbyggnad.

Vi vill att medarbetarna känner inflytande över sin arbetssituation, att deras idéer och tankar om hur verksamheten kan utvecklas tas tillvara och blir verklighet. För oss är det därför viktigt att vidareutveckla och tydliggöra strukturerna för detta. Flera idéer har faktiskt resulterat i arbetstidsmodeller som t.ex. 6 timmars arbetsdag på ortopeden på Mölndals sjukhus och 80:10:10, som innebär att man arbetar 80 % och övrig tid går till utbildning och personlig utveckling och/eller träning.

Vi är glada över att sjukskrivningarna under den senaste tiden har minskat. Att sjukskrivningarna har minskat visar att vi är på väg mot rätt håll och att våra insatser faktiskt gör skillnad. Grönblå samverkan kommer fortsätta att arbeta proaktivt för en fortsatt minskning och kommer utöka friskvårdsbidraget i en satsning för att förbättra den långsiktiga hälsan för våra medarbetare.

Hälsan bland våra medarbetare är viktig och arbetsbelastningen kan vara hög på vissa områden, vilket måste ses över och avhjälpas. Det handlar bland annat om att avlasta sjukvårdens medarbetare så mycket administration som möjligt för att få mer tid till kärnuppgifterna, men också att genom uppgiftsväxling tillse att kunskap och kompetens används på bästa sätt.

Grönblå samverkan kommer fortsätta att ge innehåll till att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.

Gunilla Levén (M)
ordförande i Personalutskottet

Tina Ehn (MP)
ledamot i Personalutskottet

Birgitta Adolfsson (L)
ledamot i Personalutskottet

Cecilia Andersson (C)
ledamot i Personalutskottet

Conny Brännberg (KD)
ersättare i Personalutskottet

 

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.