Söndag 19 augusti 2018

Värna den småskaliga vattenkraften

Efter att myndigheterna på juridiskt mycket tveksamma grunder under några år sökt riva ut så mycket småskalig vattenkraft som möjligt kan branschen nu andas ut – åtminstone för tillfället.

Orsaken är den politiska uppgörelsen, som 12 april resulterade i en proposition från regeringen till riksdagen: Vattenmiljö och vattenkraft. Den politiska avsikten är glasklar, vattenmiljön ska förbättras utan att den småskaliga vattenkraften hotas, i stället ska denna kunna utvecklas på många sätt.

Detta framkom tydligt när riksdagsledamöterna Patrick Björk (S), Lars Hjälmered (M) och Rickard Nordin (C) gästade Svensk Vattenkraftförenings (SVAF) årsmöte i Falköping 21-22 april. De tre politikerna var eniga i sin syn på vattenkraftens avgörande betydelse för omställningen till en hållbar elförsörjning och underströk styrkan i att den politiska uppgörelsen är blocköverskridande. SVAF ser naturligtvis denna politiska uppgörelse som ett stort steg i rätt riktning.

Samtidigt finns det i lagförslagets motivtext och kommentarer en hel del motsägelser!

Dessa motsägelser riskerar att leda till tolkningstvister och därmed försvåra den utveckling av vattenkraft, vattenmiljö och många andra aspekter som det nu råder stor enighet om. En fråga är övergångsreglerna, en del kraftverk riskerar att behandlas utifrån nu gällande bestämmelser.

En annan att den rättskraft som s k äldre rättigheter ska återfå och ska gälla den nu befintliga verksamheten.

Det måste också framgå ännu tydligare att Sverige fullt ut ska tillämpa den ”avvägningsmekanism” som EU:s vattendirektiv anvisar, att klassificera vattenförekomster som kraftigt modifierade för att miljöåtgärderna inte ska få hota vattenkraftverk, reningsverk, industrier, lantbruk m fl samhällsviktiga verksamheter.

Det var med förvåning som de tre politikerna fick höra att flera länsstyrelser fortsätter att agera stick i stäv med den kommande lagstiftningen. Syftet verkar vara att försöka utnyttja luckor i den nuvarande rättstillämpningen in i det sista. Förvåning väckte också att de fem regionala vattenmyndigheterna skickar ut samrådsunderlag, som inte med ett ord antyder att deras fortsatta arbete ska ske utifrån helt andra utgångspunkter.

Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten redogjorde vid vårt möte för sitt just påbörjade arbete med den nationella planen för vattenkraft och vattenmiljö. Deras presentation visade att dessa myndigheter tydligt uppfattat de bestämda signalerna från den politiska sfären.

Vattenkraften spelar redan i dag en avgörande roll, den kommer att bli allt viktigare och där kan också den småskaliga vattenkraften ge ett viktigare bidrag än i dag.

SVAF:s verksamhet kommer nu ännu mer att inriktas mot att studera hur myndigheterna följer de nya bestämmelserna och riktlinjerna. En viktig roll kommer de regionala föreningarna att spela.

SVAF räknar med att starta fler regionala och lokala föreningar för att bättre kunna bevaka myndigheterna.

Thomas Sandberg,
ordförande
Svensk Vattenkraftförening

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.