Onsdag 21 oktober 2020

Västra Götalands kommuner måste stoppa våldet på LSS-boenden

På 40 procent av Sveriges gruppboenden rapporteras det om våld mot de som bor där. År efter år rapporterar Autism- och Aspergerförbundets medlemmar dessutom om missförhållanden på LSS-boenden. Västra Götalands kommuner måste agera här och nu med ett kompetenslyft för personalen, skriver Ulla Adolfsson och Maria Sivall på Autism- och Aspergerförbundet.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, reglerar när personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar har rätt till en bostad som är anpassad för dem. Ytterst ligger ansvaret för Västra Götalands LSS-boenden på kommunerna.

Men otryggheten på LSS-boenden ökar och tillsynsmyndigheten IVO rapporterade 2019 om att missförhållanden i form av tvångs- och begränsningsåtgärder inom LSS-bostäder har ökat jämfört med tidigare år. Det handlar om allt från fysiska övergrepp, inlåsningar eller att munnen tejpas för, till hot om att ställa in aktiviteter om personen inte sköter sig. Dessutom rapporteras det om att de boende utsatts för våld på fyra av tio svenska gruppboenden.

För att minska våldet krävs ökad kompetens hos både chefer och personal. När personalen behärskar konkreta verktyg som till exempel kommunikationsstöd, kan fler individer bemötas utifrån sina personliga behov. När kompetensen ökar – ökar också tryggheten.

Autism- och Aspergerförbundet vill se ett kompetenslyft i Västra Götalands kommuner för att skydda personer med funktionsnedsättningar från våld och övergrepp i deras hem. Kompetenslyftet bör bestå av:

– Ökad kunskap om autism.
Autismspecifik kompetens skapar inte bara ökad kvalitet och trygghet för de som bor i ett LSS-boende, det leder även till en bättre arbetsmiljö för personalen.

– Närvarande chefer.
Även chefer bör delta i utbildningen tillsammans med personalen på varje boende för att stärka sina möjligheter till aktivt ledarskap.

– Mer tid för eftertanke.
I dag saknas i många fall tid för handledning, planering och reflektion för personalen. Chefen behöver ta ansvar för att tid avsätts till strukturerad eftertanke också i relation till LSS grundläggande intentioner.

Med rätt kompetens kan LSS-boendena bli tryggare. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga kompetensen på landets LSS-boenden. Det är naturligtvis bra, men Västra Götalands kommuner kan inte nöja sig med att invänta ett möjligt nationellt kompetenslyft från regeringen – våldet på LSS-boenden måste stoppas nu. Det är dags för Västra Götalands kommunpolitiker att ta sitt ansvar och agera kraftfullt för att öka tryggheten på Västra Götalands LSS-boenden.

Ulla Adolfsson, förbundsordförande, Autism- och Aspergerförbundet
Maria Sivall, förbundsjurist, Autism- och Aspergerförbundet

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.