Lördag 18 augusti 2018

Vatten en livsviktig resurs

Tillgång till rent och friskt vatten är en nödvändighet för allt liv och är avgörande för vår samhällsutveckling och den biologiska mångfalden. Vatten rör sig gränslöst i ett kretslopp mellan hav, atomsfär och land. Det innebär att vattnet vi äger är hela tiden på väg någon annanstans.

Det är en ovärderlig resurs som vi har ett gemensamt ansvar för och som ska förvaltas på rätt sätt för dagens och framtidens generationer. Något nytt vatten tillförs inte kretsloppet och därför måste vi utnyttja vattenresurserna på ett långsiktigt och hållbart sätt så att det håller en god kvalitet.

God vattenkvalitet är nyckeln till väl fungerande ekosystem och människans hälsa. För att säkerställa yt- och grundvatten av god kvalitet och på så sätt främja den biologiska mångfalden och få en långsiktig och hållbar vattenförsörjning måste vatten skyddas.

Centerpartiet i Skaraborg anser att gemensamma regionala vattenplaner mellan kommunerna måste göras det är kommunerna i samverkan som behöver ta initiativet.  Vatten känner inte några kommungränser är det därför viktigt att se området som en helhet. Det är särskilt viktigt att se till så att vattenförsörjning kan ske på ett bra sätt.

Miljögifter kommer nästan uteslutande från mänskliga verksamheter och försvinner inte av sig själva. Under åren har bl a kvicksilver varit ett sådant ämne som alltjämt finns i vattendrag och i vår insjöfisk trots att utsläppen har minskat drastiskt sedan 1990-talet.

Ett nytt miljöhot är s k mikroplatser som är ett samlingsnamn för mycket små platsartiklar. Detta bildas genom att platsartiklar frigörs från platsmaterial , den forskning som pågår behöver förstärkas och åtgärdsprogram behöver komma till för att inte mikroplatser skall få fästa och sprida sig i ekosystemet, som kan bli ett av framtidens stora miljöproblem.

Centerpartiet vill därför att gemensamma regionala vattenplaner upprättas mellan kommunerna, att forskning och åtgärder görs för att åtgärda problemen med mikroplatser.

Gunilla Druve Jansson (C)
Ulf Eriksson (C)
Frida Nilsson (C)
kandidater till regionfullmäktige

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.