Söndag 23 september 2018

Vattenkraft utan oacceptabel miljöpåverkan

Slutreplik Skaraborg debatt vattenkraft.

Johan Hillström skriver i en replik (29/9 2017) att Naturskyddsföreningen skönmålar regeringens nya lagförslag för vattenkraften. Han hävdar att det skulle vara rättosäkert eftersom det i strid mot äganderätten kan komma att tvinga ägare att lägga ner vattenkraftverk.

Men äganderätten, trots att den är stark i Sverige och skyddad i grundlagen, ger inte markägare rätt att utan tillstånd bedriva miljöfarlig verksamhet. Idag drivs ca 500 vattenkraftverk helt utan tillstånd. Endast ett fåtal procent av alla kraftverk och dammar har prövats mot miljöbalkens hänsynsregler och ännu färre har miljöanpassningar i form av fiskvandringsvägar och fingaller för att skona utvandrande fisk.

Vattenkraften har på så vis under lång tid särbehandlats i förhållande till annan miljöfarlig verksamhet. Lagförslaget är ett försök att äntligen, efter kritik från EU, ge myndigheterna verktyg att förbättra miljösituationen och precis som med annan verksamhet pröva vattenkraften mot miljöbalkens hänsynsregler. Att det kan kännas ovant, till och med kränkande, för enskilda kraftverksägare har vi full förståelse för.

Ur ett rättvise- och miljöperspektiv är emellertid förändringen nödvändig. Många arter knutna till rinnande vatten är i skriande behov av åtgärder i kraftverk och dammar för att kunna återhämta sig.

Föreningen delar inte artikelförfattarens rädsla att prövningarna kommer att leda till massiv nedläggning av småskaliga vattenkraftverk. För att miljökvalitetsnormerna ska uppfyllas kan visserligen domstolarna kräva utrivning. Det skulle kunna bli aktuellt för viss småskalig produktion som ligger i prioriterade vatten med höga skyddsvärden. Då kommer ägaren att få sina kostnader ersatta av näringens fond.

Lagförslaget ger dock också domstolarna utökade möjligheter att göra undantag.  Exakt hur resultatet kommer att bli vet ingen ännu, eftersom lagar alltid måste omsättas i domstolspraxis innan man ser det fulla resultatet av dem. Det förefaller dock högst osannolikt att våra domstolar i en handvändning skulle bedöma att all småsaklig vattenkraft som umbärlig.

Det är heller inte Naturskyddsföreningens önskan. Självklart går det att bedriva småskalig vattenkraftsproduktion utan oacceptabel miljöpåverkan och det gläder oss att läsa att artikelförfattarens kraftverk erbjuder fri passage för fisk. Det borde alla kraftverk göra.

Karin Lexén,
generalsekreterare, Naturskyddsföreningeng

Ulla Kjellander,
ordförande, Skaraborgs Naturskyddsförening

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.