Onsdag 26 september 2018

Vi lägger en offensiv budget

Sedan grönblå samverkan tog över ledningen av Västra Götalandsregionen har vi konsekvent fullföljt vår plan för mandatperioden. En plan byggd på kontinuitet och långsiktighet. Våra mål om en stark och god ekonomi, samt balans i verksamheterna har till stora delar uppnåtts. Detta skapar förutsättningar för satsningarna i vårt budgetförslag för Västra Götalandsregionen.

Vi kan möta framtidens utmaningar med satsningar och mer resurser till våra verksamheter, i stället för neddragningar. Det möjliggör fortsatt förstärkning inom bland annat akutsjukvård och psykiatri, samt ökade insatser för bättre tillgänglighet och kortade vårdköer. Tillskottet till psykiatrin om en kvarts miljard kronor per år ligger fast, och nu går vi också vidare med en förstärkning av första linjens vård vid psykisk ohälsa.

Trots stora satsningar inom hälso- och sjukvården kan vi konstatera att vi inte är nöjda. Väntetiderna på akutmottagningarna är fortfarande för långa, liksom köerna till vården generellt. Det är inte acceptabelt. Vår förhoppning är att vi under 2018, på grund av våra satsningar, kommer att se en radikalt förbättrad tillgänglighet till hälso- och sjukvård.

Vår enskilt största satsning i budgeten för 2018 görs på vårdens medarbetare. Det är en satsning som vårdpersonal önskat och som vi sett behovet av. Tack vare den stabila ekonomin i regionen har vi nu ekonomiska möjligheter att genomföra den.

Vår satsning på medarbetarna inriktas i huvudsak på de som har sjukhusen som arbetsplats. Vi vill  särskilt premiera det arbete som görs under nätter och helger. Detta är en långsiktig satsning med ambitionen att fördubbla ob-ersättningen för den vårdpersonal som arbetar schemalagda kvällar, nätter och helger.

Redan i år inleddes det historiska arbetet med att ställa om vården, men det är under 2018 de större stegen ska tas. Vården ska komma närmare patienterna, främst genom satsningar på mobil hemsjukvård och vårdcentraler. Samtidigt ska den högspecialiserade vården koncentreras för högre kvalitet och tillgänglighet.

Samtidigt inleds arbetet med det vi kallar för framtidens vårdinformationsmiljö. Det handlar om att använda de möjligheter som ny teknik ger. Såväl vårdens medarbetare som regionens invånare har rätt att förvänta sig digitala miljöer som är lättarbetade och frigör tid för patientnära arbete och för invånarna bland annat nya snabba och lättåtkomliga kontaktvägar till vården.

Totalt har vi avsatt en dryg miljard kronor för att klara omställningen av vården. Vissa framsteg ser vi redan i år. Till exempel kommer 45 av länets 49 kommuner, innan året är slut, att ha mobila vårdteam som kommer hem till patienterna.

Vår budget präglas av kontinuitet, långsiktighet och framtidstro. Vi kan konstatera att vi, trots en osäker konjunktur, lägger fram ännu en offensiv budget, med satsningar riktade till invånarna, till medarbetarna och för Västra Götalandsregionen.

Johnny Magnusson (M),
gruppledare

Birgitta Losman (MP),
gruppledare

Jonas Andersson (L),
gruppledare

Kristina Jonäng (C),
gruppledare

Monica Sellin (KD),
gruppledare

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.