Tisdag 21 maj 2019

Vi slår vakt om fria vårdvalet

En tillgänglig, trygg och säker hälso- och sjukvård som sätter patienten främst. Det är utgångspunkten för Moderaternas hälso- och sjukvårdspolitik i Västra Götalandsregionen och målet med vår genomgripande reformagenda. Det handlar om att stärka vårdens kvalitet, kapa vårdköerna, slå vakt om mångfald och valfrihet och förbättra vårdpersonalens arbetsmiljö.

Vård som behövs ofta ska vara nära. Vi vill utveckla den nära vården och fortsätta den stora vårdreform som vi inlett under den moderata ledningen av regionen, med till exempel närsjukvårdscentrum som utför lättare mottagningsvård och dagkirurgi samt mobila team som kommer hem till patienten.

Reformen innebär att patienter såsom multisjuka äldre och kroniker kan få vård hemma och inte behöva åka in och ut på sjukhusen, som därmed också avlastas. Samtidigt kommer den högspecialiserade sjukhusvården i regionen koncentreras inom ramen för de sjukhus som finns i regionen, exempelvis till Skaraborgs Sjukhus. Det skapar förutsättningar för ännu högre kvalitet genom att fler ingrepp av samma slag kan göras på ett och samma sjukhus, vilket minskar riskerna och kortar vårdtiderna.

Vård i tid är den viktigaste frågan för patienterna men också för oss Moderater. I Västra Götaland ser vi tecken till minskade väntetider på akuterna och köerna till specialistsjukvården har halverats. Det är dock mycket som återstår. Därför fokuserar vi moderater bland annat på att premiera vårdgivare som kan påvisa hög produktion av vård och minskade köer.

Sedan Socialdemokraterna tog regeringsmakten och tog bort Alliansregeringens kömiljard har vårdköerna ökat i stora delar av landet. Därför vill vi satsa på en återinförd och utvecklad nationell kömiljard på tre miljarder kronor per år för att i ett första steg halvera vårdköerna och köerna till psykiatrin.

Vi moderater slår också vakt om det fria vårdvalet. Nära hälften av de ca 200 vårdcentralerna i Västra Götaland är privata och av skaraborgarna är det hela 80.000 invånare som valt privat vårdgivare. Den offentliga vården i Västra Götaland skulle kollapsa utan dessa privata vårdcentraler.

Moderaterna är även positiva till att utöka tillgängligheten och valfriheten genom att införa vårdval även inom den specialiserade vården, medan Socialdemokraternas jakt på privata verksamheter istället riskerar att stänga ner stora delar av primärvården.

Moderaterna vill även göra stora satsningar på vårdens medarbetare. I Västra Götalandsregionen har vi exempelvis satsat på arbetsmiljöinsatser, kompetensutveckling, uppgiftsväxling och dubblerat den obekväma arbetstidsersättningen nattetid för vårdpersonalen i patientnära arbete. En satsning som vi moderater vill fortsätta genom att öka det så kallade OB-tillägget med 50 procent även för helgarbete.

Moderaternas målsättningar inom vårdområdet är klara och tydliga och med samma grundidé som bas: I Moderaternas Sverige, Västra Götaland och Skaraborg ska alla känna en trygghet i att sjukvården finns där när den behövs och att den håller en hög kvalitet.

Charlotte Nordström (M)
regionkandidat, Skaraborg

Johnny Magnusson (M)
regionstyrelsens ordförande
gruppledare för Moderaterna i Västra Götalandsregionen

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.