Måndag 26 juli 2021

Vindkraft i Västra Götaland kan snabbt minska klimatpåverkan

Under förra året produceras 2 043 gigawattimmar (GWh) vindkraft i Västra Götaland, enligt ny statistik från Energimyndigheten. Detta bidrog till minskade utsläpp av växthusgaser med cirka 1,2 miljoner ton, vilket motsvarar 12 procent av länets egna utsläpp. Genom tydliga mål för vindkraft i länets nya klimat- och energistrategi kan utsläppen snabbt minska ytterligare.

Klimatkrisen är akut och de globala utsläppen måste minska omgående och kraftigt. Västra Götaland och övriga Sveriges vindkraftsutbyggnad kan snabbt minska utsläppen i våra grannländer, och samtidigt säkerställa att elektrifieringen av transportsektorn och industrin i Sverige sker med förnybar elproduktion, utan att utsläppen i grannländerna ökar.

Sverige har mycket goda förutsättningar för vindkraft. Vi har vattenkraft som reglerkraft, goda möjligheter att exportera el och vi är ett blåsigt och glesbefolkat land. Dessutom klarar sig den nya vindkraften helt utan stöd, och den skapar sysselsättning och skatteintäkter i de kommuner där den byggs ut.

Med nuvarande utbyggnadstakt av vindkraften skulle Sverige fyrdubbla vindkraftsproduktionen från drygt 17 TWh till 70 TWh år 2030. Det skulle leda till en utsläppsminskning motsvarande hälften av Sveriges territoriella utsläpp. Med modern teknik skulle det enligt Energimyndigheten räcka med omkring 5 000 vindkraftverk, lika många som i dag finns i Danmark – på en yta som bara är en tiondel av Sveriges.

Utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland uppgick 2016 till 10,2 miljoner ton, vilket motsvarar 5,9 ton per invånare. Om även Västra Götaland skulle fyrdubbla sin vindkraftsproduktion skulle den uppgå till 8,2 TWh 2030. Den ökade elproduktionen kan minska klimatutsläppen med 3,7 miljoner ton.

Samtliga riksdagspartier utom ett betonar elektrifieringens och elexportens stora klimatnytta. Men fortfarande väger klimatnyttan ofta alldeles för lätt när kommuner, miljöprövningsdelegationer och miljödomstolar tar ställning till nya vindkraftsprojekt.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har fått i uppdrag av regeringen att under 2019 ta fram en ny långsiktig regional energi- och klimatstrategi, och särskilt att skapa förutsättningar för utbyggnad av vindkraft. Både länsstyrelsen och kommunerna i Västra Götaland har därigenom unika möjligheter att bidra till en omfattande klimatnytta.

Länsstyrelsen bör sätta konkreta mål för vindkraften och kommunerna bör tydligt väga in vindkraftens klimatnytta i sin planering och då de tar ställning till varje enskild vindkraftspark. På så sätt kan Västra Götaland bidra till att snabbt minska de globala utsläppen och bromsa klimatkrisen.

Linda Burenius, head of public affairs, OX2
Hans Carlsson, vd, Siemens Gamesa Renewable Energy
Maria Röske, vd, wpd
Charlotte Unger Larson, vd, Svensk vindenergi
Peter Zachrisson, vd, Stena Renewable

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.