Torsdag 21 mars 2019

WWFs vision om den hållbara maten

Svar till ”WWF fokuserar på fel saker” (Skaraborgsbygden 29 oktober)

Världsnaturfonden WWF är en oberoende och partipolitiskt obunden organisation som sedan 1970-talet arbetar för att stoppa förstörelsen av livsmiljöer för djur och natur, och för att vi människor ska leva inom ramen för den enda planet vi har. Vi svenskar lever och konsumerar i dag som om vi hade fyra planeter till vårt förfogande – vilket leder till höga klimatgasutsläpp och till att värdefulla naturområden tas i anspråk, som skadar ekosystemen.

Svenskarnas köttkonsumtion har sedan 1990 ökat med 5o procent. Totalt står kött och animalieproduktionen för 15-20 procent av de globala utsläppen. Detta måste minska om vi ska klara av att nå Parisavtalets mål om att hålla ned uppvärmningen till max 1,5 grader. Även den fossila energisektorn, flyget, byggbranschen och jordbruket måste minska sina utsläpp. För att minska matutsläppen är det bästa att äta mer växtbaserad kost och att köttet vi äter ger största möjliga miljönytta, exempelvis naturbeteskött.

I insändaren av Börje Berntsson ifrågasätts WWFs organisationsform och finansieringsmodell. WWF är en stiftelse som kontrolleras av en styrelse, som har det juridiska och operativa ansvaret för verksamheten och där generalsekreteraren ansvarar för kansliets verksamhet.

WWF har 90-konto, en garanti för att varje gåva används på rätt sätt. Av 100 kronor går 88 kronor (2017) till de klimat- och naturvårdsprojekt som medlen samlats in till, och resten 12 procent till administrativa kostnader, där personal utgör en övervägande post. Denna fördelning är förhållandevis låg i jämförelse med andra ideella organisationer i Sverige. Genomsnittslönerna för de WWF anställda är också betydligt lägre än Börje Berntsson påstår och de följer lönelägena i Stockholm.

Utöver de medel som WWF får från givare kommer också en del av vår finansiering från SIDA, där vi stöder projekt i utvecklingsländer och en annan del från de företagssamarbeten vi har. Ett exempel är samarbetet med IKEA, som genom åren har resulterat i att 35 miljoner hektar skog har FSC-certifierats i de 15 länder vi samarbetar inom.

Slutligen vill vi bemöta den bild som Börje Berntsson ger av vår kapitalförvaltning. WWF har en tydlig policy om hur våra insamlade medel får förvaltas med utifrån etiska, miljömässiga och sociala riktlinjer. Fokus ska vara investeringar hos aktörer som driver utvecklingen framåt. Det menar vi att den fond har, som Börje Berntsson nämner, vars fokus är ny teknik för minskade klimatgasutsläpp.

Lisbeth Larsson
kommunikationschef WWF

Anna Richert
matexpert WWF

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.