Torsdag 9 juli 2020

Finkammar vattendrag på kulturhistoriska miljöer

Exempel på gammal kvarnmiljö vid ån Tidan i Tidaholms kommun. I sommar startar inventering av kulturhistoriska miljöer vid Rolfsån och Enningsdalsälven. Foto: Gunilla Roos Nilson
Exempel på gammal kvarnmiljö vid ån Tidan i Tidaholms kommun. I sommar startar inventering av kulturhistoriska miljöer vid Rolfsån och Enningsdalsälven. Foto: Gunilla Roos Nilson

Våra vattendrag har använts på olika sätt under årens lopp – för transporter av människor och gods, till energi och mycket annat. Med början i sommar kommer Rolfsån och Enningdalsälven att inventeras och värderas utifrån sina kulturhistoriska miljöer.

Inom projektet VaKul (Vattenförvaltning och Kulturmiljö) har Länsstyrelsens kulturmiljöenhet sedan 2010 inventerat och värderat kulturhistoriska miljöer vid vattendrag. Många gånger har stora förändringar gjorts i vattendragen för att anpassas till de behov som funnits för olika verksamheter. Dessa fysiska åtgärder har skapat ett kulturarv som fortfarande finns kvar eller som vi idag kan se lämningar av. Samtidigt har åtgärderna i flera fall gett upphov till sämre livsmiljöer för djur och växter.

I år har turen kommit till vattendrag inom Rolfsåns åtgärdsområde, beläget i södra delen av länet med kommunerna Borås, Bollebygd, Mark och Härryda samt Enningdalsälvens åtgärdsområde, beläget i norra delen med kommunerna Munkedal, Tanum och Dals-Ed. Inventeringarna kommer att utföras under sommaren och hösten och berör både befintliga anläggningar och lämningar efter tidigare, nu övergivna verksamheter.

– Det ska bli spännande att se vad som kommer fram vid inventeringarna i år. Flottning exempelvis har förekommit inom hela Västra Götaland. Det är inte är så allmänt känt utan förknippas i regel med norra Sverige. Vi tror att vi, förutom såg-, kvarn- och kraftverksmiljöer, även kommer att påträffa en hel del lämningar efter just flottning i de båda områdena, säger antikvarie Gunilla Roos Nilson, i ett pressmeddelande.

Vattenvårdsfrågor är ett prioriterat område i enlighet med Sveriges miljömål och EU:s vattendirektiv. Miljömålet Levande sjöar och vattendrag innebär bland annat att vattendragens naturliga produktionsförmåga och biologiska mångfald ska bevaras, men även kulturmiljövärden. Det innebär att en avvägning mellan olika intressen måste göras vidåtgärder i vattendrag. En förutsättning för detta är att veta var värdena finns och vad dessa består av.

Resultatet kommer att redovisas i rapporter samt registreras i Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöregister och Bebyggelseregister. Dessa tillgängliggörs även på Länsstyrelsens Informationskarta.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet