Måndag 23 juli 2018

Dimridåer för Vättern

I veckan beslöt Mark- och miljödomstolen att SKB inte klarat kraven för säker slutförvaring av kärnavfall. Det är utmärkt att den ”villkorslag”, som i slutet av 1970-talet grundlades av statsminister Thorbjörn Fälldin, så här 40 år senare fungerar. En granskning av kärnkraftsindustrins försök att bli av med sitt radioaktiva avfall, har visat att de inte uppnått miljöbalkens regler.

Tänk tanken att det var kärnkraftsindustrin som också skulle ansvara för tillsyn av sin egen verksamhet, utifrån miljölagarna? Tanken är absurd.

Det är som att låta sjukvårdshuvudmännen själva sköta tillsyn av hur patienter behandlas. Eller som om kommuner överprövar sina egna beslut i planärenden. Naturligtvis finns det oberoende tillsynsmyndigheter som sköter den uppgiften.

Men hur är det inom försvaret?

Inför den säkerhetspolitiska konferensen i Sälen riktade ”Aktionsgruppen Rädda Vättern” ett öppet brev till försvarsministern, miljöministern och försvarsinspektören. I brevet riktas hård kritik mot hur militären tillåts spränga granater över känsliga fiskevatten i Natura 2000-område vid Vättern. Liksom mot att försvaret överhuvudtaget tillåts vräka ut projektiler i vår viktigaste dricksvattentäkt.

Skaraborgsbygden har nyligen (29 december 2017) rapporterat om hur tusentals projektiler rullar runt på Vätterns steniga botten utan att försvaret bemödar sig att rensa upp efter sitt skjutande.

Det är möjligt att försvaret upplever att de numer har ”carte blanche” för expansion av sin verksamhet, i en tid när en djupt olycklig militär upprustning hetsas fram av starka ekonomiska och militära krafter i öst och väst. Men det får inte innebära att man tillåts hantera miljö och säkerhet hur som helst!

Vättern belyser problemet. För vilken är tillsynsmyndighet för miljö och hälsa när det gäller försvarsmaktens verksamhet?

Våra miljölagar gäller även försvaret. Regeringen har gett försvarsmakten specifika riktlinjer för att bidra till målen för miljöarbetet och att de miljökvalitetsmål som riksdagen fastställt uppnås.

Det intressanta är hur tillsynen av dessa frågor sköts. Denna borde naturligtvis skötas av en oberoende myndighet som inte är involverad i försvarsmakten.  Men icke så. I Sverige ligger tillsynen av miljö- och hälsa inom försvarsmakten!

Länsstyrelsen i Västra Götaland har reagerat och menar ”Enligt Länsstyrelsen i Västra Götalands län är tillsynsansvaret i dag otydligt när det gäller förorenade områden som har förorenats av försvarets verksamhet, inklusive förorenade områden på och runt försvarets nedlagda verksamheter, och tillsynen enligt 10 kapitlet miljöbalken bör flyttas över till länsstyrelserna.” (Proposition 2016/17:44).

Riksdagen försvarar nuvarande ordning med att ”Försvaret är en komplex verksamhet som omgärdas av sekretess, vilket bland annat skapar svårighet med transparensen.”

Detta är dimridåer och oacceptabelt.

Och så länge riksdagens ledamöter blundar, kan granatbeskjutningen över Vättern fortsätta utan någon egentlig miljögranskning. Ansvaret är politiskt.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.
  • vastaspojken

    TACK Per G.! Roligt att se en frispråkig ledarskribent som sätter ner foten i ett ärende som verkar vara tabu på hög politisk nivå! Risken är stor att Per G, blir en ropande röst i öknen.Motståndaren är det mäktiga militärindustriella komplexet som i dessa dagar vädrar morgonluft. Det är märkligt hur vi människor låter oss styras bort från sunt förnuftigt tänkande och anammar ett beteende långt från sans och rimlig logik! Vättern, en oskattbar vattenkälla, förvandlar vi till en sopdeponi för militären. Inte bara vår egen, utan även Natos! Att tillsynen sedan ska utföras av nedsmutsarna själva, är närmast skrattretande, om det inte vore så allvarligt! Snacka om att sätta geten till trädgårdsmästare!