Onsdag 3 juni 2020

Decentralisera till regionen

Vid årsskiftet försvann landstingen. Då blev Sverige indelat i 21 regioner.

De gamla landstingen hade i princip hand om hälso- och sjukvårdsfrågorna. Dessutom lite kultur, folkhögskolor, naturbruksskolor och vissa socialvårdsfrågor.

Men med nya regionindelningen tillkommer en rad uppgifter för alla regioner. Regionen har ansvar för att ta fram och fastställa en strategi för länets utveckling och dessutom samordna insatserna för att den strategin ska genomföras. Till detta kommer att regionerna fattar beslut om den regionala transportinfrastrukturen för vägar, järnvägar och sjöfart, samt om hur vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete ska användas. Därtill kommer beslut om insatser inom ramen för EU:s strukturfondsprogram. Allt i syfte att få en helhetssyn på den regionala utvecklingen, som är förankrad bland invånarna genom beslut i direktvalda regionfullmäktigen.

För oss i Skaraborg är inte detta något nytt. Västra Götalandsregionen och Region Skåne har gått före övriga landet, och har i flera år haft dessa ansvarsområden. Genom åren har regionen i Västra Götaland utvecklat ett nära samarbete med länets 49 kommuner, för förankra och anpassa strategier och beslut.

Fler statliga uppgifter måste nu decentraliseras till den regionala nivån.

Ett område är arbetsmarknadspolitiken. Det är betydligt klokare att kommuner och region tar ansvar för arbetsmarknadspolitiska insatser, som till exempel arbetsmarknadsutbildningar. Västra Götaland och Skåne har drivit denna fråga i flera år.  Det viktigaste argumentet är att med lokalt och regionalt ansvar stärks matchningen på den regionala arbetsmarknaden.  Det måste vara klokt att minska centralstyrning så att fler utbildningar kan styras efter lokala förutsättningar och behov.

Ett annat område är landsbygdsfrågorna. Det finns inget skäl att staten centralt ska besluta om exempelvis stöd till bredbandsutbyggnad, investeringsstöd för småskalig infrastruktur, stöd till kommersiell och offentlig service, investeringsstöd till rekreation och turism samt projektstöd för landsbygdsutveckling av näringslivet utanför jordbruket.

Flytta dessa ansvarsområden till regionerna, så att dessa kan sköta dem tillsammans med berörda kommuner. Eftersom regionerna redan har helhetsansvar för den regionala utvecklingen blir det kontraproduktivt för landsbygdsutvecklingen att staten ska detaljstyra inom dessa områden. I längden är det inte hållbart med parallella system för den regionala utvecklingen Det hämmar arbetet som regionerna utför och därmed även tillväxten.

I veckan har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) begärt en sådan reform.

SKL hävdar i sin skrivelse att statens uppgift är att utforma verktyg som regionerna kan använda för att skapa den utveckling som pekas ut i den regionala strategin. Det är bara att hålla med.

Kungliga befallningshavare, landshövdingar, tillkom på 1600-talet då enväldiga kungar ville centralstyra Sverige. Statsmakten skulle stärkas, på bekostnad av upproriska västgötar, smålänningar, dalmasar och skåningar.

Nu är det istället tid för decentralisering av makt.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.