Lördag 13 augusti 2022

Den livsavgörande åkermarken

Allt fler röster höjs mot att ta åkermark i anspråk för exploatering av bostäder, verksamheter och infrastruktur. Varje hektar produktiv åkermark som exploateras försvinner för alltid. Nu är det dags att Skaraborgs kommunpolitiker vågar kliva fram och sätta stopp för exploatering av ytterligare åkermark i kommunernas översiktsplaner.

Nyligen presenterade Jordbruksverket ny statistik över åkermarken i Sverige, det är en dyster läsning. I Västra Götaland har cirka 1 350 hektar produktiv åkermark tagits i anspråk för främst bostäder men också verksamhetsetableringar och infrastruktur mellan 2006 och 2020, i landet som helhet har under samma 15-årsperiod 9 000 hektar försvunnit från all framtida matproduktion.

Anta att de 9 000 hektaren i genomsnitt, lågt räknat, producerade fem ton spannmål per hektar så innebär det 45 000 ton mindre till människoföda eller djurfoder varje år. Det oroväckande är att denna utveckling pågått i över 50 år och exploateringen av åkermark bara fortsätter. De kommuner som växer på åkermark återfinns oftast i slättbygderna där marken är som bördigast. Denna utveckling kan inte med berott mod tillåtas fortgå mandatperiod efter mandatperiod.

I hela EU förstörs varje sekund 24 kvadratmeter åkermark. En utblick i världen gör inte frågan mindre akut, den produktiva åkermarken minskar konstant till följd av exploatering, vattenbrist, miljöföroreningar och klimatförändring. Världens åkermark behövs mer än någonsin tidigare för att möjliggöra en uthållig hållbar matproduktion och för att klara den gröna klimatomställningen.

Skyddet av den svenska åkermarken har diskuterats och stundom har krav på ökat skydd förts fram, i förhållande till andra samhällsintressen väger åkermarken lätt.  I Miljöbalken 3 kap 4 § står att läsa: ”Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.”

Trots denna skrivning kan kommuner relativt obekymrat och utan några större hinder fortsätta exploatera åkermarken. Samtidigt som en lantbrukare som vill bygga ytterligare ett bostadshus omedelbart omfattas av rigorösa bestämmelser, råkar det dessutom finnas något vattendrag i någorlunda närhet, med eller utan vatten i, slår strandskyddsbestämmelserna in. Detta är allt annat än rimligt.

För ett år sedan blev Jönköpings kommun, som för övrigt är en av de stora tillväxtkommunerna i landet, uppmärksammade när de tog det historiska beslutet att skydda värdefull jordbruksmark från byggnation och exploatering. Vilken av Skaraborgs kommuner ska bli först med att följa Jönköpings exempel? Det finns alla möjligheter för Skaraborgs politiker att visa att det går att växa, dessutom hållbart utan att det behöver ske på åkermarkens bekostnad.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.