Onsdag 20 november 2019

Dyrt för Skövde, Falköping och Skara?

Nyligen konstaterade Högsta Domstolen att dricksvatten är en produkt som omfattas av produktansvarslagen. Detta efter en lång juridisk strid kring militärens flygverksamhet i Ronneby, vilken har förgiftat mark och vatten med farliga PFAS-gifter.

Förra veckan stämde Uppsala kommun Försvarsmakten, inför Mark- och miljödomstolen, på 225 miljoner kronor. Orsaken är att Försvarsmakten använt sig av PFAS-haltigt brandsläckningsskum, vilket gett upphov till föroreningar av Uppsalas mark- och grundvatten.

Nu skärps gränsvärden för PFAS för vatten och mat. I veckan rapporterade Dagens Eko att den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA vill se kraftigt sänkta gränsvärden för hur mycket av de hormonstörande kemikalierna PFAS vi bör få i oss genom mat och dryck.

Detta är mycket allvarligt.

En lång rad kommuner i Skaraborg hämtar sitt dricksvatten från Vättern. Vattenverket i Borgunda producerar dagligen 23 000 kubikmeter dricksvatten från Vättern, som går vidare till 80 000 invånare i Skövde, Falköping och Skara kommuner.

Dessa kommuner är inte ensamma. Sammanlagt hämtas dricksvatten för 300 000 personer från Vättern. Inom en inte alltför avlägsen framtid kan hela Örebro län också hämta sitt vatten där.

Samtidigt pågår en märklig process kring ”tillstånd” för Karlsborgs flygfält. Det är en skandal att ansvariga miljömyndigheter inte ställer omedelbara krav på Försvarsmakten att rena vattnet från flygplatsen från PFAS-gifter.

Istället godkänner myndigheterna dränering och utökade flygrörelser. I februari sa länsstyrelsen ja till en femdubbling av flygrörelserna – utan att kräva stopp för utsläppen! Enda kravet från länsstyrelsen är att Försvaret bör ”utreda” frågan.

Men inte ens det, vill den militära Försvarsmakten göra. Nu ligger denna fråga på regeringens bord. Regeringen måste stoppa detta ärende för omprövning.

Medan värdkommunen Karlsborgs kommun ser mellan fingrarna för dessa utsläpp, så reagerar dessbättre andra kommuner, som är beroende av vattnet från Vättern.

Skara kommun konstaterar att Vättern redan har förhöjda halter av PFAS uppmätta i både vatten och fisk och kräver: ”Ytterligare försämringar på ämnesnivå får enligt Vattenförvaltningen i Sverige inte tillåtas”. Kommunen lutar sig mot EFSA:s kommande skärpta gränsvärden.

Det är mycket anmärkningsvärt att Försvarsmaktens önskelista med utökade flygrörelser och utökade granatbeskjutningar över Vättern inte granskas noggrannare. Hanteringen av dricksvattnet i Vättern är en stor miljöskandal.

Det är dags att berörda kommuner i Skaraborg nu agerar gemensamt och kraftfullt i denna fråga.
Det är kommunerna som producerar ”produkten dricksvatten” och är ansvariga enligt produktansvarslagen.

Tillståndsprocessen kring flygfältet i Karlsborg kan ifrågasättas. Skövde, Falköping och Skara bör omedelbart verka för ett moratorium och kräva omedelbart stopp för utsläppen.

Alternativet för kommunerna, att blunda för det som pågår, kan bli mycket dyrköpt i framtiden. Precis som Uppsala kommun nu erfar.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.