Lördag 16 januari 2021

Finns ledarskapet 2020?

De kortsiktiga effekterna av den pågående pandemin påverkar det mesta i samhället. Regeringen och samarbetspartierna levererar nästan dagligen åtgärdspaket som är fokuserade på att här och nu lindra de negativa effekterna i pandemins spår.

För Skaraborg som är tung inom verkstads- och tillverkningsindustri, där dessutom flera har en stark koppling till den viktiga fordonsindustrin, infinner sig snarare frågan vad händer långsiktigt? De skaraborgska arbetstillfällena inom fordonsindustrin men även andra tillverkningsföretag är starkt beroende av export. Efterfrågan av personbilar påverkas av situationen på arbetsmarknaden och oro/trygghet för den egna ekonomin, vad händer på den viktiga USA marknaden om de rekordhöga arbetslöshetssiffrorna fortsätter på dagens nivå och återhämtningen av ekonomin dröjer?

När finanskrisen 2008 – 2009 med full kraft slog till i Sverige tömdes orderböckerna snabbt och gjorda beställningar annullerades hos tillverknings- och fordonsindustrin. Innan den krisen kom var läget ett annat, det var rekord i produktionen.  För Sveriges vidkommande blev detta i första hand en västsvensk kris då stor del av tillverkningsföretagen är förlagda hit. Jag fick själv uppleva situationer i möten med företrädare för regering/riksdag och departement där förståelsen för Västsveriges problem var små.

Tack vare ett snabbt agerande och ledarskap av några få nyckelpersoner så kom de Skaraborgska tillverkningsföretagen stärkta ur krisen. Detta genom att tillväxtmedel snabbt frigjordes från Västra Götalandsregionen, kommuner och Skaraborgs kommunalförbund sköt till resurser och bildade Skaraborgsprogrammet. De statliga resurserna i detta program lyste med sin frånvaro. Skaraborgsprogrammet var ett utbildningsprogram för de anställda i industrin som i korthet handlade om att utveckla och stärka de olika leden i tillverkningen. Företagen som gick in i det behövde inte säga upp sin personal utan med stöd och hjälp kompetensutvecklades de. När ekonomin åter tog fart fanns personalen kvar i företagen med ny kunskap och effektivare produktion. Åren därefter fram till att pandemin lamslog världen har för Volvo cars och AB Volvo varit bland de bästa i företagens historia både sett till volym och ekonomi. Att dessa företag går bra är viktigt för alla de Skaraborgska företag som är underleverantörer eller på annat sätt är beroende av dem.

2008 var det Kristina Eklöf då näringslivschef i Skövde, Ulf Eriksson (C), Åke Jönsson (S) då ordförande, respektive vice ordförande i Skaraborgs kommunalförbunds tillväxtutskott och Kent Johansson (C) då ordförande i regionutvecklingsnämnden som i samverkan med tillverkningsindustrin och Högskolan i Skövde koordinerade arbetet med Skaraborgsprogrammet.

Vem tar det ledarskapet i Skaraborg 2020? Än så länge syns inga initiativ vare sig i protokoll eller handling. Det kommer behövas långsiktiga åtgärder för att säkra jobb och företag i Skaraborg till dess att efterfrågan åter tar fart.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.