Onsdag 12 december 2018

Hetare om stränder

Strandnära byggande kommer bli en allt hetare politisk fråga. Detta ur flera aspekter.

Den första aspekten är det faktum att de accelererande klimatförändringarna ofrånkomligt kommer leda till högre vattenstånd i hav och stora sjöar.

Tidvis har vi redan fått uppleva flera allvarliga översvämningar kring exempelvis Vänern. En naturlig följd av detta blir att kommuner och andra myndigheter nu på allvar måste ta med detta i beräkningarna, när nya bostadsområden planeras. Eller när bygglov ska ges för om- och tillbyggnader av befintliga bostäder. Det handlar helt enkelt om att planera för att inte utsätta människor och infrastruktur för onödiga risker när vattennivåerna stiger.

Den andra aspekten är tillämpningen av det strandskydd som regleras i Miljöbalken. Syftet med detta skydd är att säkerställa strandnära områden för allmänhetens friluftsliv. Men också för att ge goda livsvillkor, på land och i vatten, för djur och växtliv. Därför innebär strandskyddet begränsningar att bygga hus, stängsel, murar, bryggor och andra anläggningar.

Ett generellt strandskydd råder vid  havet och vid insjöar och vattendrag och gäller land- och vattenområdet 100 meter från strandlinjen. Länsstyrelserna har möjlighet att utöka detta område upp till 300 meter, vilket i Västra Götaland har skett utmed Bohuskusten och Vänern.

I det senare fallet har detta nu lett till en prejudicerande dom som kommer göra avtryck inför kommande planbeslut i kommunerna. Nyligen stoppade nämligen Mark- och miljööverdomstolen, som högsta instans, detaljplanen för 30 planerade villatomter nära Vänern, vid Västra Ekudden i Mariestad.

Mariestads kommun vill exploatera flera bostadsområden utmed Vänern. Men i det aktuella fallet ligger många tomter närmare sjön än de 300 meter, som gällande strandskydd stipulerar. Trots detta hade länsstyrelsen godkänt kommunens plan. Detta hjälpte dock inte. Svenska Naturskyddsföreningen och Föreningen Strandskyddarna fick rätt i sin överklagan, och Mark- och miljööverdomstolen slog fast att 300 meter strandskydd gäller och upphäver kommunens detaljplan.

Nu seglar dessa frågor upp i valdebatten.

Såväl Centerpartiet som Moderaterna har kritiserat tillämpningen av strandskyddet i glesbygd och på landsbygden. Nu ansluter sig Socialdemokraterna till denna kritik och utlovar att kommande mandatperiod se över reglerna.

Det anmärkningsvärda är att dessa regler tillämpas på samma sätt för kommuner med stor inflyttning och ömtåliga kuststräckor, som för kommuner med utflyttning och många obebyggda stränder vid sjöar och vattendrag.

I många landsbygdsområden kan möjligheten att erbjuda boende vid sjöar vara den helt avgörande förutsättningen för att överhuvudtaget locka inflyttare. Och därmed i förlängningen få fler invånare och bättre underlag för samhällelig service.

Det blir absurt när man i storstäderna hejdlöst kan exploatera strandnära lägen för att locka inflyttare – så finns inte en chans att ens närma sig stränderna för byggande på landsbygden.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.