Tisdag 28 september 2021

Jordnära i mitten

Med rubriken ”Ge kraft åt varje människa – en hoppfull väg framåt” fastslog nyligen Centerpartiets förtroenderåd, partiets framtidsagenda för de kommande valen och med utblick mot 2030. Agendan befäster partiets position som ett självständigt borgerligt liberalt parti i mitten av svensk politik.

Centerpartiet har genom åren mer än något annat borgerligt parti axlat ett stort politiskt ansvar som regeringsunderlag och samarbetsparti på riksnivå. Med detta följer också att mycket centerpolitik har kunnat genomföras, vilket vi nu ser exempel på i Januariavtalet. På kommun- och regionnivå har Centerpartiet med sin pragmatiska mittenposition ett mycket stort inflytande. Valet 2018 stärktes partiets ställning och i dag styr Centerpartiet i nära 200 av Sveriges 290 kommuner och i 19 av landets 21 regioner. I framtidsagendan slår partiet fast att det är genom samarbete i politikens mittfält som Centerpartiet vill se nästa regering efter valet, där de två ytterkantspartierna Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet exkluderas inflytande.

Västvärlden, Europa och Sverige har byggts på den liberala demokratins grunder om alla människors lika värde och rättigheter, fria val, yttrandefrihet, marknadsekonomi och ett starkt civilsamhälle. Den liberala demokratin som vi känner den idag är utsatt för ett starkt hot, vi ser det i vårt närområde som Polen och Ungern men även i Sverige finns det krafter som vill driva i en annan riktning. I Sverige är de två ytterkantspartierna den liberala politikens främsta motpoler och det är mot dessa partier värderingsskillnaden blir påtaglig för Centerpartiet.

I Framtidsagendan lyfts partiets profilområden fram. Under rubriken ”Ett land som håller samman” beskrivs den problematik men också möjligheter som landsbygden har med rätt förutsättningar och bättre villkor. Den ökade tudelningen av Sverige beskrivs med hundratusentals människor som lever i permanent utanförskap. En social och regional klyvning mellan de människor som är innanför och alla de som står utanför hotar Sverige. Tudelningen måste därför pressas tillbaka mellan lågutbildade och högutbildade, mellan svenskfödda och utlandsfödda, mellan landsbygd och storstäder och mellan olika landsändar, går att läsa i framtidsagendan. Att stärka äganderätten lyfts som centralt inte minst för att miljö- och klimatarbetet ska bli effektivt. De gröna näringarnas viktiga roll lyfts som grundpelaren i landsbygdsföretagandet och för att hela landet ska utvecklas samt för vår krisberedskap. Det slås fast att svenska bönder ska kunna konkurrera på likvärdiga villkor med bönder i andra länder.

Vägen till ett jämställt samhälle, lika vård i hela landet, entreprenörskap och företagandets villkor är givna frågor i framtidsagendan. På utbildningsområdet går att läsa att alla barn och ungdomar behöver rustas för kommande livsval genom en ännu bättre utbildning, med fokus på kunskap och källkritik, utveckling, likvärdighet och trygghet. Alla skolor i Sverige ska vara bra skolor. Segregation och omotiverade skillnader i skolresultat behöver åtgärdas och lärarnas roll och ledarskapet i skolan stärkas. Med framtidsagendan slår Centerpartiet fast sin jordnära mittenposition i svensk politik.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.