Torsdag 1 juni 2023

Klimatförnekarnas inflytande hotar framtiden

FN:s klimatpanel (IPCC) och den svenska regeringens klimatpolitiska råd presenterade båda mörka rapporter i slutet av mars. Nu kräver Centerpartiet och Socialdemokraterna besked av regeringen, när gröna jobb och den svenska klimatomställningen är hotad av klimatförnekande Sverigedemokrater.

Den 20 mars presenterade FNs klimatpanel (IPCC) en ny rapport om tillståndet för klimatet i världen. Arbetet att ta fram rapporten leds av ett 80-tal av världens främsta forskare och experter inom klimatområdet. Årets rapport skärper tidigare rapporters kritiska tonläge. Uppvärmningen går allt snabbare och det ser allt svårare ut att klara 1,5 graders målet ens med drastiska åtgärder. Jämfört med referensåren har temperaturen stigit 1,1 grader.  Effekterna blir allt tydligare med mer av extremväder, snabbt smältande isar, höjda havsnivåer, svårare att producera livsmedel och att bo och verka på många platser på jorden. Rapporten ger en mörk bild av hur de globala klimatutsläppen fortsätter att öka.

Den 29 mars släppte det Klimatpolitiska rådet sin granskningsrapport av den svenska klimatpolitiken. Rådet är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan. Enligt regeringens instruktion ska rådet årligen utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdag och regering har beslutat.  Föga överraskande konstaterar Klimatpolitiska rådet i sin rapport att regeringens klimatpolitik inte kommer klara klimatmålen. För första gången på 20 år kommer klimatutsläppen åter att öka nationellt. Tvärtemot de politiska klimatmål som riksdag och regering ställt sig bakom. Främsta anledningen till detta är att regeringen avser att sänka inblandningen av biodrivmedel i fordonsbränsle, den så kallade reduktionsplikten. Men regeringen har också minskat klimatambitionerna, tagit bort viktiga incitament i form av miljöbilsbonusen vid köp av elbilar, gjort investeringar i vindkraft och biogas osäkra.

Samma dag som klimatpolitiska rådet släppte sin rapport presenterade regeringens särskilda utredare Lena Ek, tidigare miljöminister(C) i Alliansregeringen 2011–2014, ett delbetänkande från bioekonomiutredningen. Den visar på mycket stora samhällsekonomiska effekter av mer svenskproducerade biodrivmedel, i form av fler arbetstillfällen på landsbygden och klimatnytta. Dessutom förbättras den svenska försörjningstryggheten med en ökad produktion av inhemska biodrivmedel, viktigt för hela civilsamhället och för att stärka totalförsvaret. Men ska detta vara möjligt behövs stabila och förutsägbara förutsättningar. För att skapa dessa förespråkar utredningen införande av ett produktionsstöd. Regeringen har hittills varit fåordig i sina kommentarer till bioekonomiutredningens delbetänkande.

På måndagen krävde Centerpartiet och Socialdemokraterna att regeringen redovisar vilka reformer de är redo att driva för att minska klimatutsläppen. Sverige har varit ledande i innovation kring miljöteknik och drivande land i klimatomställningen, regeringens frånvaro av politik på klimatområdet hotar svenska jobb och företag.  Det krävs en annan klimat- och miljöpolitik som inte är villkorad av klimatförnekande Sverigedemokrater.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.