Fredag 14 augusti 2020

Kontraproduktivt att inte satsa på närvård

Hur kan det gå så fel?

Regionens satsning på mobil närvård i hemmet har hyllats av alla inblandade. Patienter är jättenöjda. Läkare och övriga medarbetare likaså.

Reformen ligger också i linje med hela vårdsveriges strategi att minska trycket på akutsjukhusen. Utvärderingar av modellen visar att akutmottagningsbesök och slutenvård minskat med cirka 20 procent för patienter med mobil hemsjukvårdsläkare och med mer än 50 procent för patienter i närsjukvårdsteamen.

För drygt tio år sedan utvecklades modellen i västra Skaraborg. Den kom därför att kallas ”Skaraborgsmodellen”.

Det främsta syftet är att patienter ska få en väl fungerande teambaserad hemsjukvård. Det sekundära syftet är att minska undvikbar slutenvård och återinskrivningar. Mobil närvård består av mobila hemsjukvårdsläkare, närsjukvårdsteam och palliativa team som nära samverkar med kommunal hemsjukvård. Teamen utgår från sjukhuset och består normalt av en specialistkompetent läkare, som internmedicinare eller geriatriker, och två sjuksköterskor.

Arbetssättet har fått såväl nationell som internationell uppmärksamhet. Den statlige sjukvårdsutredaren Göran Stiernstedt pekade på Skaraborgsmodellen som en förebild för hela landet.

Självklart har det då också varit en förebild för övriga delar Västra Götaland. Därför beslöt regionen 2015 att på bredden införa denna modell i hela regionen. Så sent som i maj månad fick till och med regionens hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström i uppdrag att snabba på genomförandet med mobil närvård i hela regionen.

Nu har modellen kraschlandat. I varje fall i Skaraborg. Läkare i vårdteamen i Skaraborg har slutat. Orsakerna uppges vara bristande stöd hos sjukhusledningarna samt de besparingskrav som Skaraborgs sjukhus brottas med.

I Läkartidningen uppger läkare att hela modellen har kollapsat eftersom sjukhusledningen för Skaraborgs sjukhus ”kört modellen i sank”.

Inte undra på att ”beställarna” och de politiskt ansvariga i regionens östra hälso- och sjukvårdsnämnd gått i taket och krävt omedelbart svar av styrelsen för Skaraborgs sjukhus; vad tänker sjukhusledningen göra åt detta?

När Skaraborgs sjukhusstyrelse i september diskuterade utvecklingen, så fanns ett underlag från sjukhusdirektören som var anmärkningsvärt tunt. Styrelsen gav då ett direkt uppdrag till direktören att ”gå i bott” med frågan och poängterade övertydligt att verksamheten med utvecklad mobil närvård snarast är en förutsättning för att nå ekonomisk balans. ”För att skapa en gränslös vård för patienterna behövs ett utvecklat samarbete mellan alla vårdnivåer och vårdaktörer.” skriver styrelsen med tydlig adress till sin egen sjukhusledning.

Nu måste Skaraborgs sjukhus se till att den mobila närvården får de läkartjänster som verksamheten behöver. Det handlar om offensiva satsningar för att ge bättre vård och samtidigt minska tryck och kostnader på sjukhusen.

Det är direkt kontraproduktivt att låsa in dessa läkartjänster på sjukhusen.

Men detta visar vilka starka särintressen som kommer upp till ytan, när resurser ska omfördelas från de stora institutionerna till den lokala vården.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.