Söndag 18 november 2018

Kultur på undantag

Kulturen är oftast satt på undantag i Skaraborgs kommuner. Kommunledningar ser inte ett kreativt och mångfacetterat kulturliv som en viktig pusselbit för att öka orters attraktionskraft och för att bidra till tillväxt och utveckling.

Detta sker trots att ”kultur och kreativa näringar” (KKN) idag är en stark tillväxtbransch. Tillväxten sker främst genom projekt och nätverk samt i mindre företag och eget företagande.

Studier om kulturens betydelse som lokaliseringsfaktor, visar att orter som har ett aktivt, kreativt och mångfaldsinriktat kulturliv blir attraktivare som bostadsort och som lokaliseringsort för företag.

Det mesta av kulturen finansieras privat. Den offentliga kulturpolitiken står för en liten andel av dessa pengar. Kanske bara en tiondel. Men denna andel är helt avgörande för utvecklingen av kulturlivet i stort.

Utan skolor och organisationer som stimulerar musik, teater, konst, dans och film, kommer vi inte få framtida konstnärer och artister. Utan många arrangörer, scener och spelplatser kommer inte heller professionella kulturarbetare nå en bred publik. Utan ett livskraftigt föreningsliv och aktiva studieförbund kommer färre människor utveckla sitt kulturintresse och inte heller själva få vara med och skapa kultur och konst i alla dessa former. Och utan ett nydanade, och ibland provocerande, kulturliv utmanas inte det omgivande samhället till reflektion och diskussion.

Därför är det viktigt att kommuner, som vill utvecklas, ser den potential som finns i en aktiv och generös kulturpolitik. Just detta gör just nu Västra Götalandsregionen; med målet att länet ska ha landets högsta tillväxt inom KKN-sektorn.

Men detta prioriteras sällan i kommunerna. Det är andra frågor som upptar kommunalrådens tankar; fysik planering, vägar, IT, järnvägar och kompetensutveckling. För att nämna några.

Ta den anrika kulturstaden Skara som ett tydligt exempel. Man får gå flera decennier tillbaka för att se offensiva satsningar på kultur i denna kommun. Istället har kommunledningarna i många år småsnålt backat ur åtaganden och ambitioner som tidigare placerade kommunen i kulturtoppen.

Nu tas det slutgiltiga steget. Kommunledningen placerar helt sonika kulturavdelningen ihop med kommundirektörens egen kommunikationsavdelning, tillsammans med IT och telefonväxel.

Motivet som anförs är att kulturen är en del av besöksnäringen, vilken finns under kommunstyrelsen. Och följdriktigt så blir den kulturchef som nu rekryteras inte ens förvaltningschef. Friheten är kraftigt beskuren.

Tillvägagångsättet känns igen från andra kommuner där kommunledningar som aldrig tidigare hörts prata om kulturens betydelse, plötsligt påstår att området tvärtom prioriteras när det läggs nära kommunens absoluta ledning.

Så är det naturligtvis inte. Kommunledningen ser helt enkelt ett potentiellt besparingsområde. En tjänst mindre. Som brev på posten kommer, i många kommuner, följdriktigt också tankar om att skrota den politiska organisationen för kulturfrågorna.

Det blir kanske bekvämare så. Om man vill slippa självständiga kulturföreträdare.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.