Lördag 17 november 2018

Mat och kraftledningar

”Det övergripande målet för livsmedelsstrategin ska vara en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Produktionsökningen, både konventionell och ekologisk, bör svara mot konsumenternas efterfrågan.
En produktionsökning skulle kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska.”

Så formuleras syftet med den nationella livsmedelsstrategi som i januari 2017 formades av regeringspartierna S och MP, tillsammans med M, C, L, KD och V. Det vill säga av sju av riksdagens åtta partier. Till detta en förankring hos näring och branschorganisationer.

Själva tanken med en nationell livsmedelsstrategi är att den ska ha betydelse. Den ska implementeras i en lång rad statliga prioriteringar. Den ska kort sagt spela roll i framtiden.

Mark- och miljödomstolen avkunnade nyligen sin dom om energibolaget EON:s rätt att få bygga en luftledning över högproducerande jordbruksmark utanför Kristianstad i Skåne. Domen är i högsta grad principiellt intressant. Just mot bakgrund av nu gällande livsmedelsstrategi.

När EON sökte sitt tillstånd så protesterade markägarna. De motsatte sig EON:s planer eftersom stolpar och vajerstag allvarligt skulle försämra förutsättningarna för jordbruk. Möjligheterna att bedriva en rationell skötsel och bevattning skulle kraftigt försvåras.

Energimarknadsinspektionen sa nej tilll EON:s ansökan, med huvudskälet att jordbruksmarken har ett stort allmänintresse och att det är möjligt att istället gräva ner ledningen som markkabel! Energimarknadsinspektionen ansåg att den högre kostnaden för markkabel motiverades av den framtida matproduktionen på åkermarken.

EON överklagade beslutet till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, men även domstolen har nu gett markägarna rätt.

Mark- och miljödomstolen konstaterar att brukningsvärd jordbruksmark skulle tas i anspråk av stolparna, som placeras ut för luftledningen, och att dessa sannolikt skulle försvåra användningen av rampbevattning och annan modern teknik inom jordbruket.

För Sveriges lantbrukare är detta ett glädjebesked. Men inte bara för bönderna. Det är ett gemensamt intresse för hela det svenska folkhushållet att upprätthålla en trygg och god livsmedelsproduktion. Det är en angelägenhet för hela folket.

Det är klokt av domstolen att tydligt markera att matproduktion är viktigare än att kunna bygga kraftledningar på åkermark. På sitt sätt kan domen också ses som ett första prejudikat som ligger i linje med den av riksdagen fastställda livsmedelsstrategin.

Nu är frågan om samma princip gäller på andra håll i landet. I Skaraborg, och på andra håll, pågår flera strider mellan stora energibolag och frustrerade markägare, som tvingas anpassa sin verksamhet efter allt bredare ledningsgator.

Om två veckor går tiden ut för EON att överklaga Mark- och miljödomstolens beslut. En inte alltför kvalificerad gissning ger vid handen att domen kommer gå vidare till Mark- och miljööverdomstolen.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.